høst 2022
BED-2029 Organisasjonsteori og ledelse - 10 stp

Sist endret: 26.10.2022

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.


Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SVF-2502 Organisasjonsteori og ledelse 10 stp
ØS115 Organisasjon 10 stp
F-250 Organisasjonsteori 10 stp
BED-2029F Organisasjonsteori og ledelse 10 stp
BED-2029NETT Organisasjonsteori og ledelse 10 stp

Innhold

Kurset gir en innføring i organisasjon og organisasjonslære samt ledelsesaspekter.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

 Kunnskaper og forståelse:

 • Grunnleggende teoretiske kunnskaper om hva organisasjoner er og hvordan de fungerer internt og i forhold til sine omgivelser. Det innebærer
  • å ha kunnskap om formelle og uformelle sider ved organisasjonen og deres samvirke med organisasjonens omgivelser
  • å ha kunnskap om sentrale prosesser i organisasjoner, herunder endring, ytelse, læring, kommunikasjon og beslutninger
  • å ha kunnskap om bærekraft, samfunnsansvar og etikk knyttet til organisasjoners virke
 • Grunnleggende teoretiske kunnskaper om ledelse og ledelsesteorier samt lederens virkemidler i forbindelse med medarbeider og organisasjonsutvikling. Det innebærer
  • kunnskap om ulike former for ledelse, lederstiler, situasjonsbestemt ledelse og motivasjon av medarbeidere.

 Ferdigheter:

 • Kunne oppdage og definere enkle problemstillinger i organisasjonsteoretisk sammenheng og anvende teorier opp mot disse.
 • Ha innsikt i ulike teorier om ledelse

Kompetanse:

 • Kunne formidle kunnskap om organisasjonsteoretiske emner og ledelsesaspekter
 • ha tilstrekkelig innsikt til å analysere ulike problemstillinger som organisasjoner står overfor, samt å kunne foreslå forbedringer

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og seminar

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen Utlevering: 25.11.2022 kl. 09:00
Innlevering: 25.11.2022 kl. 14:00
5 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Innlevering 1 Godkjent – ikke godkjent
Innlevering 2 Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeidskravene består av 2 skriftlige casebaserte innleveringsoppgaver på omlag 2000-3500 ord.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø | Harstad | Narvik |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-2029
 • Tidligere år og semester for dette emnet