høst 2022
BED-2054 Innovasjon i praksis - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Innhold

Emnet gir en generell innføring i moderne og aktuelle innovasjonsmetoder benyttet av noen av verdens mest innovative bedrifter. Metodene som det i all hovedsak vil fokuseres på er Design Thinking og Lean Startup. I dette kurset vil vi starte med å gi en introduksjon av metodene, før studentene selv skal anvende dem i praksis gjennom et gruppeprosjekt linket opp mot en reell bedriftscase. Studentene skal jobbe i multidisiplinære grupper hvor hver individuelle students fagkompetanse skal løfte gruppen som en helhet. Studentene vil tilbringe mye tid utenfor campus i sitt arbeid med bedriften, både i form av bedriftsbesøk, undersøkelser, prototyping og testing, intervjuer og potensielle reiser. Hver gruppe vil ha et eget budsjett til disse formålene.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper:

 • Ha kunnskap om innovasjonsmetoder presentert i faget.
 • Ha kunnskaper om hvordan bedrifter jobber med innovasjonsproblemstillinger.
 • Ha kunnskaper om hvordan man jobber i multidisiplinære grupper.
 • Ha kunnskaper om bedrifters markedsarbeid.
 • Ha kunnskaper om hvordan man gjennomfører markedsundersøkelser.

Ferdigheter:

 • Kunne anvende innovasjonsmetoder i en tildelt case.
 • Kunne bearbeide og konkretisere problemstillinger i en gitt case.
 • Kunne delta og bidra i en gruppe med forskjellig kompetanse.
 • Kunne gjennomføre markedsundersøkelser for en gitt case.

Generell kompetanse:

 • Kunne anvende og lede et innovasjonsprosjekt selvstendig eller for andre.
 • Kunne identifisere, konkretisere og bestemme problemstilling for andres eller eget prosjekt.
 • Kunne se hvilken kompetanse et team trenger og på en god måte utnytte denne.
 • Kunne designe, gjennomføre og anvende markedsundersøkelser.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, workshops, praktisk arbeid med veiledning.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Oppgave 15.11.2022 15:00 (Innlevering) 3/10 A–E, stryk F
Oppgave 01.12.2022 13:00 (Innlevering) 4/10 A–E, stryk F
Muntlig eksamen 3/10 30 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig innlevering Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Skriftlig innlevering.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


Mer info om vurderingsform oppgave

En gruppeoppgave (teller 30% av endelig karakter) og en individuell oppgave (teller 40% av endelig karakter).

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig gruppepresentasjon.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-2054
 • Tidligere år og semester for dette emnet