høst 2022
BED-3013H Fordypningsemne - 10 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som masterenkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BED-3013F Fordypning i bedriftsøkonomisk teori 10 stp
BED-3013 Fordypning i bedriftsøkonomisk teori 10 stp

Innhold

Emnet er en forberedelse til masteroppgaven, og er et fordypnings- og integreringskurs for studenter på masternivå. Emnet gir fordypning i økonomistyring eller ledelse av menneskelige ressurser. Emnet oppsummerer også en del temaer som studentene har vært innom før, mer i dybden, og det gir et springbrett for oppgaveskriving.

I tillegg gis studentene en praktisk og teoretisk innføring i arbeidet med en masteroppgave. Emnet skal derfor også gi praktiske råd for oppgaveskriving, samt gi studentene trening i å presentere sine egne oppgaveideer på en gjennomarbeidet måte. Emnet avsluttes med en semesteroppgave, som kan danne grunnlaget for skriving av masteroppgave påfølgende semester.


Hva lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Kandidaten…

 • har bred og generell kunnskap om forskning innenfor spesifisert fagområde og en dybdekunnskap om et avgrenset fordypningsområde
 • har avansert kunnskap om teoretiske konsepter og ideer relevant innenfor eget fordypningsområde
 • har inngående kunnskaper og forståelse av hvordan praktiske problemstillinger kan forankres i teoretiske begreper, teorier og modeller innen spesifisert fagområde
 • kan utvikle og presentere en problemstillinger med utgangspunkt i et spesifisert fagfelts tradisjon og historie.

Ferdigheter:

Kandidaten…

 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor spesifisert fagområde og kan arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • kan formulere problemstilling, og skriftlig fremstille og analysere relevante teorier relatert til problemstillingen
 • kan analysere og anvende ulike informasjonskilder/teoretiske bidrag til å formulere og strukturere relevante resonnementer for problemområdet en velger som fordypning og fokus for semesteroppgaven
 • kan utvikle et selvstendig, avgrenset og gjennomførbart forskningsprosjekt på grunnlag av faglige kunnskaper

Generell kompetanse:

Kandidaten…

 • kan analysere relevante forskningsetiske problemstillinger innenfor spesifisert fagområde
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre senere arbeidsoppgave
 • kan formidle en problemstilling innenfor eget fordypningsområde både til spesialister og til allmennheten
 • kan kommunisere med ulike målgrupper om faglige og anvendte problemstillinger, analyser, konklusjoner og anbefalinger innenfor emnet
 • kan på selvstendig grunnlag fortsette egen kompetanseutvikling og spesialisering i emnet

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, presentasjoner, gruppevis og/eller individuell veiledning. Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, presentasjoner o.l.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Oppgave 12.12.2022 13:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Presentasjon av problemstilling Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeidskravet kan løses individuelt eller i gruppe på inntil to studenter. Arbeidskravet består av en presentasjon som skal inneholde følgende:

 • Problemstilling
 • Aktualisering og begrunnelse for problemstilling
 • En oversikt over det teoretiske rammeverket
 • Mulig metodisk tilnærming

Presentasjonen presenteres/diskuteres enten på Campus Harstad eller Campus Alta.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


Mer info om vurderingsform oppgave

Semesteroppgaven leveres individuelt eller i gruppe på to studenter. Oppgaven skal reflektere den individuelle fordypningen og inneholde et teoretiske rammeverk for oppgavens problemstilling(er). Semesteroppgaven skal følge standard i henhold til retningslinjer for skriving av masteroppgaver og være på 10-20 sider kjernetekst.

Det er ingen plagieringsproblematikk involvert når semesteroppgaven brukes som grunnlag for masteroppgaven, men masteroppgaven må for de aller fleste være en videreutvikling på grunn av kravene til kvalitet.


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad | Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-3013H
 • Tidligere år og semester for dette emnet