høst 2022
BED-3074 Ledelse og virksomhetsstyring - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som masterenkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BED-3044 Økonomi- og virksomhetsstyring 5 stp
BED-3044F Økonomi- og virksomhetsstyring 5 stp
BED-3044H Økonomi- og virksomhetsstyring 5 stp
BED-3019 Nyere perspektiver på ledelse 5 stp

Innhold

Ledelse og virksomhetsstyring er virkemidler som benyttes for å realisere bedriftens mål. I dette kurset vil fokus rettes mot hvordan ledelse og virksomhetsstyring hver for seg og sammen brukes til dette. Emnet skal bevisstgjøre om forholdet mellom strategi, styring og ledelse, og hvordan ulike typer organisasjoner legger til rette for ulike typer ledelse og virksomhetsstyring. Et viktig element er implementering av bedriftens strategier hvor virksomhetsstyring skal bidra med argumenter til konkrete beslutninger og tilrettelegging for selve strategiprosessen.

Ulike perspektiver på virksomhetsstyring presenteres, og hovedstrømmene innen ledelsesforskningen legges som en basis. Et rasjonelt og et institusjonelt perspektiv på organisasjoner presenteres som grunnlagsforståelse for tankegangen rundt virkemidler.

I kurset vil blant annet følgende tema belyses:

 • Hvordan kan vi forstå forholdet mellom styring og ledelse
 • Drivkrefter for styring og drivkrefter for ledelse
 • Den personlige utfordringen: når styrer og når leder du
 • Styringssystemer og implementering av strategi:
 • Økonomistyringens tapte relevans
 • Balansert målstyring
 • Budsjett, prognoser og «Beyond Budgeting»
 • «Levers of control» - ulike styringsverktøy til ulike formål
 • Effektiviseringskonsepter

Hva lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 • Avansert kunnskap om forskningstradisjoner, teorier og begreper innenfor ledelse og virksomhetsstyring
 • Inngående kunnskap om feltenes vitenskapelige problemstillinger og den akademiske debatten om dem
 • har inngående kunnskap om styringssystemer og en forståelse av hvordan ulike styringsverktøy kan brukes som et strategisk verktøy for å øke virksomhetens verdiskaping
 • har kunnskap om hvordan ledelse og økonomistyring som fagområde har utviklet seg over tid

 

Ferdigheter

 • Evne å anvende ovennevnte kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg ved ulike utfordringer.
 • Evne å vurdere eksisterende teorier om ledelse og virksomhetsstyring, og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, modeller og metoder, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • Evne å arbeide selvstendig og analytisk med problemstillinger knyttet til fagfeltet
 • Kan overføre teorier, begreper og metoder fra fagfeltet til bruk i praksis
 • Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning, knyttet til aktuelle faglige problemstillinger.

Generell kompetanse

 • Evne å formidle omfattende selvstendig arbeid både skriftlig og muntlig og beherske fagrelaterte uttrykksformer knyttet til feltet
 • Evne å kommunisere fagspesifikke problemstillinger, analyser og konklusjoner både til spesialister og til allmennheten
 • Evne å bidra til nytenkning innen feltet

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet innebærer ulike undervisningsformer på campus. Det stilles krav om at studenten er fysisk til stede på campus, da emnet er bygd opp rundt at studenten deltar i arbeidskrav som innebærer samarbeid med andre studenter. Undervisningsformen vil være en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, presentasjoner og tilbakemeldinger, med fokus på problembasert læringsmetode.

Det er studentens eget ansvar å sikre at han/hun får den informasjonen som gis i undervisningen, og som ikke eksplisitt er beskrevet i emnebeskrivelsen eller i forelesningsplanen, eller lagt ut på Canvas.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 18.11.2022 13:00 (Innlevering) 4/10 A–E, stryk F
Skriftlig skoleeksamen 08.12.2022 09:00
6/10 4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Hjemmeoppgave Godkjent – ikke godkjent
Muntlig presentasjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeidskravene er prosjektarbeid der man skal jobbe sammen i grupper for å løse case/problemstilling, og muntlig presentasjon av dette arbeidet.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-3074
 • Tidligere år og semester for dette emnet