høst 2022
DTE-2802 Webapplikasjoner 2 - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ITE1811 Webapplikasjoner 2 10 stp

Innhold

Kandidaten skal lære webprogrammering på .NET MVC rammeverket i C#.

Innhold:

 • .NET rammeverket
 • C# språkelementer
 • Regulære uttrykk
 • Operatoroverlasting
 • Collections
 • Generics
 • LINQ
 • Tråder og synkronisering
 • .NET  MVC
 • Models
 • Entity Framework
 • Razor view engine
 • Controllers
 • Routes
 • jQuery
 • Ajax
 • Blazor
 • SignalR
 • .NET Web API
 • Unit testing framework

Anbefalte forkunnskaper

DTE-2509 Databaser og webapplikasjoner 1, DTE-2605 Programmering 1, ITE1805 Databaser og webapplikasjoner 1, ITE1900 Programmering 1

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse: 

 • Kandidaten skal ha kjennskap til hvordan utvikle enkle C# konsollprogrammer.
 • Kandidaten skal forstå sentrale begreper og konsepter for utvikling av webapplikasjoner med .NET og C#
 • Kandidaten skal kunne gjøre rede for hvordan benytte SQL databaser i webapplikasjoner.
 • Kandidaten skal ha kjennskap til hvordan benytte jQuery og Ajax i brukergrensesnitt på klientsiden
 • Kandidaten skal kjenne til utvikling webtjenester etter REST prinsippet
 • Kandidaten skal ha kjennskap til mekanismer for utvikling av sikre webapplikasjoner og webtjenester
 • Kandidaten skal ha kjennskap til hvordan kvalitetssikre programkode ved bruk av enhetstesting.

Ferdigheter: 

 • Kandidaten er i stand til å benytte Visual Studio med C# kompilator for utvikling av grunnleggende C#-programmer, webapplikasjoner og webtjenester.
 • Kandidaten kan benytte sentrale klasser i .NET API.
 • Kandidaten kan benytte .NET sentrale klasser i webapplikasjoner og webtjenester.
 • Kandidaten er i stand til å benytte et rammeverk for enhetstesting.
 • Kandidaten kan benytte nødvendige sikkerhetsmekanismer i .NET for utvikling av sikre webapplikasjoner og webtjenester.

Kompetanse: 

 • Kandidaten vil tilegne seg videregående web programmeringskunnskaper.
 • Kandidaten kan planlegge og gjennomføre programmerings prosjekter, både alene og som deltaker i en gruppe.
 • Kjennskap til etiske konsekvenser av teknologiske valg og løsninger. 
 • Kandidaten skal kunne utvikle webapplikasjoner med .NET og C#
 • Kandidaten skal kunne gjøre rede for hvordan benytte SQL databaser i webapplikasjoner
 • Kandidaten skal ha kjennskap til hvordan benytte jQuery og Ajax i brukergrensesnitt på klientsiden
 • Kandidaten skal kjenne til utvikling webtjenester etter REST prinsippet
 • Kandidaten skal ha kjennskap til mekanismer for utvikling av sikre webapplikasjoner og webtjenester
 • Kandidaten skal ha kjennskap til hvordan kvalitetssikre programkode ved bruk av enhetstesting.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnets læringsutbytte skal formidles gjennom 6 undervisningstimer per uke i løpet av høstsemestret.  

Undervisning er tilgjengelig både for campus og nettstudenter. Nettstudenter kan følge forelesning direkte eller det kan ses som opptak i ettertid. Alle studenter har tilgang til opptak.  

Emnet gjennomføres som teoretisk kunnskapsformidling, via praktiske øvinger og veiledning.  

Studentenes ferdigheter fremmes gjennom: 

 • Frivillige øvingsoppgaver.  
 • Obligatoriske øvingsoppgaver. 
 • Gruppearbeid. 

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Karakterskala:
Mappevurdering 13.12.2022 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F
Hjemmeeksamen 1/2 A–E, stryk F
Hjemmeeksamen 13.12.2022 09:00 (Innlevering) 1/2 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oppgaver Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

2 obligatoriske oppgaver.

Mer info om mappevurdering

Sluttkarakter settes på bakgrunn av følgende eksamensdeler:

 • En individuell innlevering som teller 50%.
 • En gruppeoppgave som teller 50%.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Bodø | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: DTE-2802
 • Tidligere år og semester for dette emnet