høst 2022
FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk på i de fleste bachelorprogram. Kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FIL-0701 Examen philosophicum, Distriktsvarianten 10 stp
FIL-0702 Examen philosophicum, nettbasert 10 stp
FIL-0704 Examen philosophicum, nettbasert med samlinger 10 stp

Innhold

Emnet er organisert rundt fem tema: Mennesket, kunnskap, etikk, politikk og natursyn og vitenskap.

Kurset gir en innføring i filosofiske diskusjoner knyttet til menneskets natur og virksomhet, menneskelig kunnskap og kunnskapsproduksjon, grunnleggende spørsmål knyttet til moralsk og politisk aktivitet, vitenskapelig tenkning og ulike oppfatninger om naturen.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse

 • Kurset tar for seg følgende spørsmål: Hva vil det si å være et menneske? Hva er kunnskap? Hva er rett og galt? Hva er et rettferdig samfunn? Hva er naturen? Hva er vitenskap? Studenten skal kunne

  • Forklare hva spørsmålene går ut på.
  • Forklare filosofiske begreper som brukes for å diskutere dem.
  • Forklare sentrale teorier som forsøker å besvare dem.
  • Forklare argumenter for og mot teoriene.

Ferdigheter

 • Studentene skal kunne

  • Anvende de filosofiske begrepene og teoriene i nye sammenhenger og på konkrete eksempler.
  • Identifisere argumentasjonen i en tekst.
  • Vurdere og kritisere argumenter på et grunnleggende nivå.

Generell kompetanse

 • Studentene skal kunne

  • Reflektere selvstendig og kritisk.
  • Uttrykke seg på en akademisk måte.
  • Delta i en muntlig akademisk diskusjon.
  • Utforme en akademisk tekst.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen går over 10 - 12 uker og består av forelesninger du finner i Canvas og seminarer (2 t pr. uke). Seminarene er innrettet mot ulike fagområder, uten at det skaper noen bindinger for senere studier.

Emnet evalueres en gang pr. programperiode, med midt- eller sluttevaluering. Evalueringen foretas skriftlig eller muntlig. Denne gjennomgås av faglærer og drøftes i programstyret.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Oppgave 15.11.2022 13:00 (Innlevering) 6/10 A–E, stryk F
Muntlig eksamen 4/10 20 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk frammøte på undervisning Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Det kreves 70% oppmøte på seminarundervisningen for å kunne framstille seg til eksamen. 

Mer info om vurderingsform oppgave

Individuell semesteroppgave på 1800 - 2200 ord. Semesteroppgaven teller 60% av samlet karakter.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Individuell muntlig eksamen.Muntlig eksamen teller 40% av samlet karakter.

Kontinuasjonseksamen

Det blir ikke avholdt kontinuasjonseksamen. Studenter som tar eksamen på nytt, må ta begge eksamensdelene.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FIL-0700
 • Tidligere år og semester for dette emnet