høst 2022
HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag. - 10 stp

Emnetype

Emnet inngår i første år på bachelorprogrammene for bioingeniør, ergoterapi, ernæring, farmasi, fysioterapi, paramedisin, profesjonsstudiet i psykologi, radiografi, sykepleie, tannpleie og vernepleie. Studenter på emnet MED-1501 (førsteårsemnet for medisin- og tannlegeutdanningen) gjennomfører arbeidskrav 1 og 2 i HEL-0700, men tar ikke avsluttende eksamen i emnet.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

MED-1501 Medisin 1. studieår 10 stp
FELLES-1B Samarbeid i helsetjenesten - Felles innholdsdel 1 10 stp
FELLES-1E Samarbeid i helsetjenesten - Felles innholdsdel 1 10 stp
FELLES-1F Samarbeid i helsetjenesten - Felles innholdsdel 1 10 stp
FELLES-1R Samarbeid i helsetjenesten - Felles innholdsdel 1 10 stp
FELLES-1T Samarbeid i helsetjenesten - Felles innholdsdel 1 10 stp
HEL-0720 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag - for Bachelor i sykepleie deltid, saml 10 stp
FELLES-1S Samarbeid i helsetjenesten - Felles innholdsdel 1 6 stp
HEL-0730 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag - Hammerfest 10 stp
HELSEINTRO Felles introduksjonskurs for helseutdanningene 5 stp
HEL-0750 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag 10 stp
HEL-0760 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag - Narvik Sykepleie 10 stp

Innhold

I dette emnet lærer du om samhandling i helsetjenesten. Du vil også lære om etikk og kommunikasjon i helsearbeid.

I tillegg vil du lære akademiske ferdigheter. Til dette ligger akademisk skriving og tekstforståelse, kritisk kildebruk, kildehenvisning og metode.


Hva lærer du

Kunnskap

 • Du kan beskrive hvordan det norske helse- og velferdssystemet er organisert og hvordan oppgavefordelingen er i grove trekk.
 • Du kan beskrive hvordan inkludering, likestilling, ikke-diskriminering og retten til likeverdige tjenester er av betydning for alle grupper i samfunnet,
 • Du kjenner samers rettigheter til likeverdige helse- og velferdstjenester, og har kunnskap om og forståelse for samenes status som urfolk.
 • Du kan gi eksempler på innovasjon, nytenkning og fleksibilitet i helse- og velferdssystemet.
 • Du kan forklare betydningen tverrprofesjonell samhandling kan ha for brukere av helse- og velferdstjenester.
 • Du kan gjøre rede for grunnleggende etiske teorier og begreper og kan beskrive sentrale aspekter ved kommunikasjon i møter mellom mennesker i helse- og velferdssystemet.
 • Du kan beskrive hva som kjennetegner pålitelige vitenskapelige kilder i helsefagene.

Ferdigheter

 • Du kan diskutere egen relasjons- og kommunikasjonskompetanse og ulike roller som inngår i tverrfaglig samhandling.
 • Du kan bidra med egen og anerkjenne andres kunnskap og kompetanse i løsning av samarbeidsprosjekter i grupper.
 • Du kan anvende etiske teorier og begreper opp mot konkrete problemstillinger.
 • Du kan gjennomføre litteratursøk og finne frem til relevante vitenskapelige artikler.
 • Du kan oppgi kilder i tekst og sette opp referanseliste i henhold til gitt referansesystem.

Generell kompetanse

 • Du kan reflektere over hvilke former for felles kompetanse som kreves av profesjonsutøvere i helse- og velferdssystemet.
 • Du kan reflektere over hvordan egne verdier, kulturell bakgrunn og måte å kommunisere på påvirker møter med pasienter, brukere, pårørende og annet helsepersonell.
 • Du kan formidle fagstoff på en tydelig og strukturert måte, skriftlig og muntlig.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk eller et annet skandinavisk språk.

Eksamensspråket er norsk.


Undervisning

Undervisningen består av:

 • Gruppearbeid, tverrprofesjonelt hvis mulig.
 • Forelesninger
 • Egenstudier
 • Seminar


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 18.11.2022 00:00 (Utlevering)
01.12.2022 14:00 (Innlevering)
Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Innlevering av skriftlig tekst i akademisk skriving Godkjent – ikke godkjent
Gruppediskusjon og fremlegg på seminar i tema etikk og kommunikasjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Gruppearbeid med framlegg på seminar
 • Skriftlig innlevering om akademisk tekstforståelse og skriving


Kontinuasjonseksamen

Studenter med gyldig forfall gis adgang til utsatt eksamen. Ved vurdering til karakter ikke bestått, gis det adgang til kontinuasjonseksamen. Jfr forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26. 
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HEL-0700
 • Tidligere år og semester for dette emnet