høst 2022
INF-1049 Introduksjon til beregningsorientert programmering - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + MATRS: R1/(S1+S2). Søknadskode: 9354 - enkeltemner i informatikk Det kan også søkes opptak til emnet basert på realkompetanse.

Innhold

Emnet gir en innføring i programmering som verktøy i beregningsorienterte fag. Ulike problemstillinger blir satt inn i en naturvitenskapelig sammenheng slik at studentene ser hvordan problemer kan løses ved hjelp av programmering i høynivåspråk. Relevans i studieprogram: Informatikk som fag og teknologi inngår som en viktig anvendelse i de øvrige realfag. Programmeringsoppgavene i øvingsopplegget vil løse relevante faglige problemstillinger fra et eller flere av fagene fysikk, matematikk/statistikk, geologi og kjemi.

Hva lærer du

Kunnskap: 

 • grunnleggende kunnskap om programmering som verktøy i beregningsorienterte fag
 • grunnleggende kunnskap algoritmisk problemløsning av vitenskapelige problem
 • grunnleggende kunnskap om representasjon av strukturerte data i et programmeringsspråk og i et serialisert (lagret) format
 • grunnleggende kunnskap om aksessering og prosessering av strukturerte data

Ferdigheter:

 • grunnleggende ferdigheter i høynivå-programmering med bruk av datastrukturer, kontrollstrukturer, iterasjoner og funksjoner
 • lage programskisser og algoritmer som løser matematisk spesifisert vitenskapelig problem
 • lage løsninger på mindre, virkelige problemer på én maskin med brukerinteraksjon, grafikk (plot, animasjoner) og lagring/lesing av data til/fra disk
 • prosessere strukturerte data ved hjelp programmer som man selv har utviklet 
 • bruke ulike moduler/bibliotek i samspill med egen kode for å integrere, derivere, finne nullpunkter, beregne grenseverdier og rekker, samt løse differens- og differensial-likninger
 • kunne skrive høynivå-kode for å løse problemer innenfor sitt beregningsorienterte fagområde (fysikk, matematikk/statistikk, kjemi og geologi)
 • konstruere tester for å finne feil i egne programmer

Generell kompetanse: 

 • programmere i Python og ha kjennskap til andre høynivåspråk som for eksempel MATLAB og R
 • løse problemer algoritmisk og omsette det i programmer
 • kunne teste, feilsøke og korrigere egne program
 • kunne bruke programmering som verktøy for å løse et beregningsorientert problem

Undervisnings- og eksamensspråk

Emnet er norskspråklig. Undervisning og eksamensoppgaver vil gis på norsk, men pensumlitteraturen er på engelsk. 

Undervisning

Forelesninger: 30 timer, Kollokvier: 30 timer, Lab.veiledning: 30 timer. Emnet gis hver høst. Ett semesters varighet. 

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 16.12.2022 09:00 4 Timer A–E, stryk F

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Skriftlige innleveringer Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

3 skriftlige innleveringer vurdert til Godkjent Ikke godkjent.

Kontinuasjonseksamen

Gis tidlig i undervisningsfritt semester for de som ikke fikk bestått karakter ved siste ordinære eksamen. Skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100%.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: INF-1049
 • Tidligere år og semester for dette emnet