høst 2022
LER-3000 Pedagogikk og elevkunnskap fellesemne - Skolen som organisasjon og skolen i samfunnet - 15 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk fjerde år i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. og 5.-10. trinn, og kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. og 5.-10. trinn.


Innhold

Emnet bygger på kunnskaper, ferdigheter og kompetanse studentene skal ha tilegnet seg i PEL-faget 1. og 2. år, samt kunnskaper, ferdigheter og kompetanse tilegnet gjennom arbeid med FoU-emner. Emnet skal gi studentene inngående kunnskaper om skolen som samfunnsinstitusjon og det ansvaret skolen har for å ivareta sitt samfunnsmandat på en etisk forsvarlig måte. Emnet skal videre gi studentene innsikt i skolen på organisasjonsnivå, og bidra til å utvikle studentenes ferdigheter i å delta i kollegialt samarbeid for å utvikle skolens virksomhet. 

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • inngående kunnskap om skolens funksjon og mandat i et historisk perspektiv
 • inngående kunnskap om skolen som organisasjon og institusjon: utforming, ledelse og organisasjonskulturelle særtrekk
 • avansert forståelse for sammenhengen mellom organisering, ledelse og læring på ulike nivå
 • inngående kunnskap om utvikling av læreplaner og utfordringer i realiseringen av gjeldende læreplan og øvrige styringsdokumenter
 • kunnskap om innovasjonsarbeid i skolen, og om entreprenørskap som tilnærming til pedagogisk utviklingsarbeid

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • kritisk analysere og anvende skolens verdigrunnlag, og se det i sammenheng med det omgivende samfunn lokalt og nasjonalt
 • anvende forskningsbasert kunnskap til å analysere, forebygge, og iverksette tiltak som fremmer et godt psykososialt læringsmiljø
 • delta i kollegialt samarbeid for å utvikle egen og skolens praksis

 

Kompetanse

Studenten kan:

 • kritisk analysere og delta i aktuelle utdanningspolitiske debatter på regionalt og nasjonalt nivå
 • samarbeide med kollegaer, ledelse og forelder og andre som inngår i skolens virksomhet på en måte som ivaretar yrkesetiske prinsipper
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å bidra til innovasjonsprosesser, og ta ansvar for samarbeid og utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nytenking i skole og lokalsamfunn, gjerne med entreprenørskap som drivkraft
 • anvende forskningsbasert kunnskap i læring og utvikling av egen organisasjon, og i å analysere problemstillinger knyttet til skolen i samfunnet

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

Undervisningen vil bli lagt opp i en kombinasjon av forelesninger, seminarer, gruppearbeid, øvelser, studentpresentasjoner etc. Det legges størst vekt på studentaktive arbeidsmåter.

Antall undervisningstimer utgjør om lag 60 timer, inkludert seminar.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden.

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Muntlig eksamen A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig gruppeoppgave Godkjent – ikke godkjent
Deltakelse i undervisningen Godkjent – ikke godkjent
Muntlig presentasjon av erfaringer fra et prosjekt i praksis Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Muntlig presentasjon av erfaringer fra et prosjekt i praksis, med kollegarespons 
 • En skriftlig gruppeoppgave med omfang på om lag 12 sider (4800 ord) knyttet til skolen som organisasjon eller skolen i samfunnet
 • 70 % deltakelse i undervisningen

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

En individuell, muntlig eksamen som tar utgangspunkt i praksisprosjektet (som er forankret i praksisplanene LER-3600 og LER-3650), som det arbeides med gjennom perioden. Eksamen skal ta utgangspunkt i en kritisk vurdering av prosjektet.

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: LER-3000
 • Tidligere år og semester for dette emnet