høst 2022
MAS-2780 Bacheloroppgave i maskin - 20 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelorprogrammet i maskin og kan ikke tas som enkeltemne.

Progresjonskrav:

Høst 2022: Min. 100 stp. fra 1. og 2. årskurs pr. 01.05.2022.

Vår 2023: Min. 100 stp. fra 1. og 2. årskurs pr. 01.11.2022.

Viktige emner innen bacheloroppgaven må være bestått, dette avgjøres av veileder/studieleder

Anbefalt forkunnskapskrav: 120 stp. fra 1. og 2. årskurs


Innhold

Bacheloroppgaven skal ta utgangspunkt i et realistisk ingeniørproblem. Emne for bacheloroppgaven skal primært hentes fra ett eller flere av emnene i studieopplegget, slik at kunnskaper og ferdigheter fra flere fagområder benyttes. Bacheloroppgaven skal fortrinnsvis være tverrfaglig og organiseres som et prosjekt. Det legges stor vekt på prosjektplanlegging, oppfølging og rapportering.

Merk: Bærekraft skal inngå i problemstillingen til bacheloroppgaven.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • ny kunnskap innen en selvvalgt del av sitt fagområde
 • forståelse for metodisk arbeid, evne til refleksjon og evne til systematisk/vitenskapelig vurdering
 • kompetanse til å planlegge og utføre en selvstendig oppgave, formulere problemstillinger og analysere disse med utgangspunkt i både teoretisk og empirisk materiale og å gjennomføre en oppgave på en metodisk tilfredsstillende måte

Ferdigheter

 • ferdigheter i å utarbeide konkrete problemstillinger av samfunnsmessig interesse innen fagområdet
 • ferdigheter i å identifisere og vurdere litteratur som er relevant for problemstillingen
 • ferdigheter i å gå i dybden på avgrensede problemstillinger og utarbeide konkrete løsningsalternativer på problemet
 • ferdigheter i å dokumentere og formidle resultatene fra prosjektarbeidet på en systematisk/vitenskapelig måte

Generell kompetanse

 • innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske problemstillinger som er av relevans for problemstillingen
 • bevissthet om problemstillingens og arbeidets konsekvenser for enkeltmennesker, bedrift og samfunn

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning i starten

Selvstendig arbeid, enten individuelt eller i gruppe.

Undervisning

Bacheloroppgaven skal være metode- og problemorientert, og det legges vekt på at den utføres av studenter i grupper eller unntaksvis av enkeltstudenter. Oppgaven skal være forankret i reelle ingeniørfaglige problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid.

Til gjennomføring av bacheloroppgaven skal hver student benytte 20/60 årsverk eller ca 28 timer pr uke som utgjør totalt 560-580 timer.

Tilgjengelig veilederressurs pr gruppe: 20 timer generell veiledning og prosjektmøter + 5 timer pr student.

Hvert studieprogram har egne retningslinjer for gjennomføring av bacheloroppgaven.

Programvare

Avklares med oppdragsgiver og veileder/studieleder ved behov (utover "vanlig" programvare).


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Oppgave 13.01.2023 12:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Muntlige fremlegg Godkjent – ikke godkjent
Skriftlige rapporter Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Følgende skal leveres i dette emnet:

4 muntlige fremlegg:

- Presentasjon av oppgaven

- 2 statusmøter

- Sluttfremlegg

4 skriftlige rapporter:

- Prosjektbeskrivelse

- 2 statusrapporter

- Sluttrapport


Mer info om vurderingsform oppgave

Sluttkarakteren fastsettes ut fra prosjektstyring/prosess, sluttrapport og sluttfremlegg, der sluttrapporten teller mest.

Kontinuasjonseksamen

Det er ikke kontinuasjonseksamen i emnet. Ved karakter "Ikke bestått" må emnet taes på nytt.
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: MAS-2780
 • Tidligere år og semester for dette emnet