høst 2022
MAS-2806 Ingeniørinnovasjon i praksis - 5 stp

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

  • - generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
  • - bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
  • - 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391

Forkunnskapskrav: 

  • Bestått min. 90 stp. fra 1. og 2. årskurs. 

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

MAS-2804 Praksisprosjekt 5 stp

Innhold

Prosjektet går ut på å gå gjennom fasene fra ide til ferdig produkt. Oppgaven kan løses i grupper, og prosjektet skal styres og dokumenteres iht. filosofien TOTAL KVALITETSLEDELSE.

Totalt skal denne delen utgjøre 130 - 140 timer pr. student. Undervisning/veiledning er da inkludert.

Egeninnsatsen i prosjektet vil være på ca. 110 timer pr. student, inklusiv statusrapport og statuspresentasjon + avsluttende rapport og presentasjon av det ferdige produkt


Anbefalte forkunnskaper

MAS-2604 Konstruksjonselementer, standarder og kvalitetsstyring

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

Kandidaten skal få kunnskap om prosjektstyring, innovasjon og produktutvikling  hvor man og hensyntar miljø og bærekraft.  

Ferdigheter:

Kandidaten skal kunne gjennomføre et prosjekt fra ide til ferdig produkt. Det vil si at kandidaten skal kunne generere en ide gjennom en kreativ prosess, produktutviklingsmetoder, beskrive ideen med nødvendige medier som for eksempel 3D-DAK, matematiske modeller, simuleringer, beskrivende tekst og liknende. Kandidaten skal kunne vurdere og angi nødvendige toleranser og feilkilder.  Kandidaten skal kunne styre prosjektet ved hjelp av prosjektstyringsverktøy.

Kompetanse:

Kandidaten skal kunne bruke sin kunnskap og ferdigheter i til å kunne kommunisere med alle impliserte parter i et prosjekt.  Kandidaten skal opparbeide seg kompetanse til å arbeide på en kreativ og selvstendig måte for å  realisere en ide gjennom et prosjekt.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Prosjektarbeid med veiledning.

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Mappevurdering A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Mer info om mappevurdering

Karakter settes med bokstavkarakterer basert på en avsluttende prosjektrapport og sluttpresentasjon.

Besvarelsen bedømmes utfra hvordan prosjektet er gjennomført, det vil si evnen til prosjektstyring og rapportering, samt kompleksitet og egenart på ide og fremstillingsprosess.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i dette emnet
  • Om emnet
  • Studiested: Narvik | Mo i Rana |
  • Studiepoeng: 5
  • Emnekode: MAS-2806
  • Tidligere år og semester for dette emnet