høst 2022
MAT-1301 Innføring i kryptografi - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + matematikk R1 og R2, og fysikk 1 (SIVING) 

Søknadskode: 9197

Anbefalte forkunnskapskrav: MAT-1005 Diskret matematikk og MAT-1004 Lineær algebra


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

MAT-1301 Innføring i datasikkerhet 4 stp
MAT-1301 Diskret matematikk 3 4 stp
MAT-1300 Tallteori 4 stp

Innhold

Emnet gir en innføring i klassiske og moderne kryptosystemer. Nødvendig elementær tallteori undervises også.

Anbefalte forkunnskaper

MAT-1004 Lineær algebra, MAT-1005 Diskret matematikk

Hva lærer du

Kunnskap om kryptografi:

Kandidaten

 • kan beskrive klassiske kryptosystemer som monoalfabetisk substitusjon og Vigenère Cipher
 • kan forklare svakheter med overnevnte kryptosystemer og hvordan kryptoanalyse kan utføres
 • kan beskrive de symmetriske blokkrypteringsalgoritmene DES og AES
 • kan forklare hvordan blokkrypteringsalgoritmene kan brukes i ECB-modus, CBC-modus, eller XOR-modus
 • kan forklare hvordan blokkrypteringalgoritmene kan brukes som hashfunksjoner
 • har inngående kunnskap om RSA offentlig nøkkel kryptering og hvordan dette også kan brukes til signering
 • har inngående kunnskap om ElGamal offentlig nøkkel kryptering
 • har generell kjennskap til minimale kunnskapsprotokoller, og mer detaljert om Feige-Fiat-Shamir protokollen
 • kjenner til begrepet entropi og bruken av entropi innen kryptering
 • har kunnskaper om fagets historie og dets plass i samfunnet

Om tallteori:

Kandidaten

 •  behersker Fermats og Eulers teorem og vet hvordan Eulers teorem anvendes innen RSA kryptering
 •  vet at det finnes primitive røtter modulo primtall p, og kan forklare hvorfor dette er viktig for flere kryptosystemer
 •  kan forklare hva diskret logaritmeproblemet modulo p er, og betydningen av dette for ElGamal kryptering
 •  har kjennskap til eksistens av endelige kropper, og detaljert og spesifikk kunnskap om GF(2^8) og hvordan denne kroppen brukes i AES
 •  kan om kvadratrøtter modulo heltall n, Legendre- og Jacobi symbolet og anvendelser for visse minimale kunnskapsprotokoller

Ferdigheter

Kandidaten

 •  kan bruke sine kunnskaper til å vurdere svakheter og styrker for relevante kryptosystemer
 • kan anvende sine kunnskaper innen elementær tallteori for krypteringsformål
 • behersker fagets teknikker, herunder bruk av matematikkprogramvare og programmering
 •  forstår viktigheten av at kryptoalgoritmer har et matematisk fundament

Generell kompetanse

Kandidaten

 •  kan lese og forstå matematisk faglitteratur på bachelornivå
 • kan utføre matematiske resonnementer
 •  kan kommunisere om, og formidle matematikk og anvendelser til andre

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: Norsk. Pensumslitteratur kan være på engelsk.

Eksamensspråk: Norsk


Undervisning

Emnet undervises hvert høstsemester. 40 timer forelesning, 30 timer kollokvieundervisning.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 06.12.2022 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oppgaver Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Inntil 5 obligatoriske oppgaver med bruk av Mathematica eller annen matematikkprogramvare

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.

For mer informasjon. se: - Utfyllende bestemmelser for eksamener ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi - Forskrift for eksamener i Tromsø


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MAT-1301
 • Tidligere år og semester for dette emnet