høst 2022
PFF-2021 Samfunnsfagsdidaktikk - 5 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk på lektorutdanningen og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-1015 Praksis år 1 i lektorutdanning for trinn 8-13, PFF-1016 Praksis år 2 i lektorutdanning for trinn 8-13 , PFF-1020 Eleven, læring og danning i sentrum

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PFF-2000 Profesjonsfag år 3 i lektorutdanning for trinn 8-13 5 stp

Innhold

I emnet blir det gitt en innføring i samfunnsfagsdidaktikk som tar sikte på å gjøre studentene kjent med skolefaget samfunnsfag med hovedvekt på følgende temaer:

 • Fagets historie, fagets egenart og legitimitet
 • Læreplan og grunnleggende ferdigheter i faget både på ungdomstrinn og videregående nivå
 • Vurdering i faget
 • Nøkkelbegrep i faget, også tilknyttet et mangfoldsperspektiv              
 • IKT i samfunnsfaget
 • Kunnskapssyn i lærebøker og undervisning
 • Læringsstrategier og varierte arbeidsmåter

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • Fagets kompleksitet, legitimitet og formål.
 • Analysere læreplan
 • Sentrale begrep innenfor det fagdidaktiske feltet
 • Vurderingsformer og vurderingsprinsipper i faget
 • IKT og faget
 • Hvilket kunnskapssyn som dominerer lærebøker og i undervisning
 • Noen læringsstrategier og varierte arbeidsmåter i faget

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Vurdere og drøfte fagets kompleksitet, legitimitet og formål
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning og vurdering i samfunnsfag
 • Anvende og drøfte fagdidaktiske nøkkelbegrep
 • Være i stand til å benytte IKT i egen undervisning, og forstå og drøfte IKT sin rolle i faget
 • Er i stand til å bevisst anvende læringsstrategier og varierte arbeidsmåter i faget og drøfte formål med variasjonen
 • Kunne vurdere kritisk lærebøker og undervisning og drøfte dets betydning for faget

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningsformer og arbeidsformer omfatter forelesninger, seminarer, presentasjoner, arbeid i grupper, ikt baserte undervisningsformer og praktiske øvelser. Gjennom de ulike aktivitetene får studentene erfaring med varierte arbeidsmetoder, læremidler og uttrykks- og vurderingsformer.

Undervisningsomfanget er på om lag 20 timer

Det foreligger en egen emnebeskrivelse for praksis PFF-2001, den angir læringsutbytte for praksis i lektorutdanningen for 3. år.


Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Muntlig eksamen A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Muntlig presentasjon Godkjent – ikke godkjent
Oppmøte Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Muntlig presentasjon på inntil 15 min over oppgitt tema
 • Obligatorisk oppmøte

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Oppgitt tema 48 timer før. Studenten forbereder muntlig presentasjon basert på oppgitt tema. Muntlig 25 minutter, 10 minutts presentasjon og 10-15 minutts samtale

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. 
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: PFF-2021
 • Tidligere år og semester for dette emnet