høst 2022
PFF-2024 Religionsdidaktikk - 5 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter med religion i Lektor 8-13 og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-1015 Praksis år 1 i lektorutdanning for trinn 8-13, PFF-1016 Praksis år 2 i lektorutdanning for trinn 8-13 , PFF-1020 Eleven, læring og danning i sentrum

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PFF-2000 Profesjonsfag år 3 i lektorutdanning for trinn 8-13 5 stp

Innhold

Emnet skal gi kompetanse i religionsdidaktikk. Studenten skal få innsikt i religionsfagenes plass i skolen og samfunnet. Det blir lagt vekt på kritisk og analytisk tenkning, samt teoretisk og praktisk problemløsing. Studentene skal lære å kritisk reflektere over religionsfagenes innhold og plass i skolen, samt kunne reflektere over undervisning i religionsfaget på ungdomstrinnet og i videregående skole i lys av fagdidaktisk teori.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • sentrale perspektiver i religionsvitenskapelig fagdidaktikk, herunder religionsbegrepet, sammenligning (komparasjon), mangfold i religioner, og kan tematisere representasjon av religioner, og innenfra- og utenfra perspektiver på religion
 • etikk og filosofi i religionsfagene
 • om samisk innhold i læreplanene for religionsfagene i skolen, og ha kjennskap til religionsfagene i det samiske læreplanverket
 • utfordringer med vurdering i religionsfagene i skolen

 

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • drøfte og bruke religionsdidaktisk teori til å reflektere kritisk over religionsfagenes innhold og undervisning i religionsfagene i skolen
 • vise innsikt i relevante problemstillinger knyttet til etikk og filosofi i religionsundervisningen
 • drøfte og analysere faginnhold og perspektiver religion og kulturforståelse i læreplanene i religionsfagene, herunder også samisk innhold i religionsfagene
 • drøfte ulike sider ved vurdering i religionsfagene på ungdomstrinnet og i videregående skole

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningsformer og arbeidsformer omfatter forelesninger, seminarer, presentasjoner, arbeid i grupper, ikt-baserte undervisningsformer og praktiske øvelser. Gjennom de ulike aktivitetene får studentene erfaring med varierte arbeidsmetoder, læremidler og uttrykks- og vurderingsformer.

Undervisningsomfanget er på om lag 20 timer

Det foreligger en egen emnebeskrivelse for praksis PFF-2001, den angir læringsutbytte for praksis i lektorutdanningen for 3. år.


Mer info om arbeidskrav

 • Minimum 80 % oppmøte på undervisning i emnet.
 • Muntlig (5-10 min) eller skriftlig presentasjon (1000 ord) med drøfting av prinsipielle sider ved innhold i læreplanverket og/eller opplæringslov.

Mer info om vurderingsform oppgave

Semesteroppgave med selvvalgt tema. Omfang 2000-2500 ord.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: PFF-2024
 • Tidligere år og semester for dette emnet