høst 2022
PRO-2604 Teknisk termodynamikk - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Kan tas som enkeltemne. Emnet tilbys hvert høstsemester.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PRO-1002 Teknisk termodynamikk 10 stp

Innhold

Grunnleggende termodynamikk: Lover, ligninger og sentrale prosesser. Arbeid, varme, indre energi, entalpi og entropi. Reversible og irreversible prosesser. Termodynamiske tabeller og diagrammer.

Kretsprosesser: Otto, Diesel, Brayton og Carnot sykluser. Ideelle og reelle kretsprosesser. Energiforbruk, kraftproduksjon og virkningsgrader.

Forbrenning: Brennstoff, brennverdier, forbrenningsligninger, luftoverskudd og røkgassanalyse.

Vanndampanlegg: Enkle og modifiserte kretsprosesser. Kjeler og pumper.

Gassturbiner: Kompressorer og turbiner. Enkle og modifiserte kretsprosesser. Kombinerte kretsprosesser.

Ett-trinns kuldeanlegg: Kuldemedier, kuldeprosesser og effektfaktor


Anbefalte forkunnskaper

TEK-1013 Fysikk og kjemi for ingeniører, TEK-2502 Fysikk og kjemi for ingeniører

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

 • Inngående kunnskaper om termodynamikkens lover, tilstandsendringer, varmeoverføring, forbrenning og sentrale kretsprosesser.
 • Har grunnleggende kjennskap til prosessapparatur som styrer ulike varme- og strømningstekniske prosesser.
 • Kjenner til forenklede termodynamiske modeller som kan bli brukt til å beskrive forbrenningsmotorer, varmekraftanlegg og ett-trinns kuldeanlegg.

Ferdigheter:

 • Kan gjøre varme- og strømningstekniske prosessberegninger, og drøfte den totale energiutnyttelsen til anlegg som bygger på prosessene som gjennomgås i kurset.
 • Kan gjøre røykgassanalyse.

Kompetanse:

 • Grunnleggende forståelse av forbrenningsmotorer, varmekraftanlegg og ett-trinns kuldeanlegg.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

2x2t forelesning og 2t regneøving med veiledning per uke. Obligatoriske regneøvinger.

Information to incoming exchange students

This course is available for inbound exchange students.

There are no academic prerequisites to add this module in your Learning Agreement. Nevertheless, please see recommended prerequisites. 

Bachelor Level

Do you have questions about this module?  Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: https://en.uit.no/education/art?p_document_id=510412.

There are no restrictions on the number of inbound students on exchange.

Deadline: 15th April


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 22.11.2022 09:00 5 Timer A–E, stryk F

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Øvinger Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

4 av 5 regneøvinger

Kontinuasjonseksamen

Det gis rett til kontinuasjon
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PRO-2604
 • Tidligere år og semester for dette emnet