høst 2022
PRO-2610 Fluidmekanikk - 5 stp

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet inngår som obligatorisk emne (teknisk spesialiseringsemne) i studieprogrammene Bachelor i prosessteknologi, studieretning prosess- og gassteknologi og Bachelor i bygg, studieretning varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk. Emnet undervises hvert høstsemester.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PRO-2605 Prosessteknikk 5 stp
PRO-2603 Fluidmekanikk og varmetransport 5 stp

Innhold

 • Fluiders kjennetegn og egenskaper. Viskositet. Trykk og trykkmålingsutstyr, fluidstatikk og oppdrift. Kraftloven og momentloven for kontrollvolum.
 • Fluiders kinematikk, materiellderivert, strømningsmønstre, bevegelse og deformasjon av fluidelementer. Kontinuitetslikningen, Bernoullis likning med trykktap og energilikningene.
 • Strømning i rør, laminær og turbulent strømning, Reynolds tall, trykktap, Darcy-Weisbachs friksjonsfaktor, Moodydiagrammet og Colebrooks likning, enkeltmotstander. Rørnettverk. Pitotrøret, måleblenden og øvrig måleutstyr. Pumper, kompressorer og vifter. Pumpe- og anleggskarakteristikk, sugehøyde og kavitasjon. Pumpesystemer, pumpetyper. 
 • Grensesjiktet. Drag og løft. Kompressibel strømning, lydhastighet og Mach-tallet. Strømning i åpne kanaler

Anbefalte forkunnskaper

MAT-1052 Matematikk 2 for ingeniører, TEK-1013 Fysikk og kjemi for ingeniører

Hva lærer du

Kunnskaper:

 • Kjenner de karakteristiske egenskapene for fluider.
 • Forstår kontinuitetslikningen, energilikningen og Bernoullis likning.

Ferdigheter:

 • Kan utføre kontrollvolumanalyser og beregne krefter fra fluider.
 • Kan utføre trykkfallberegninger, beregne anleggskarakteristikk og finne driftspunkt for em pumpe.

Kompetanse:

 • Har grunnleggende forståelse for fagområdene fluidmekanikk og kan bruke disse til å løse byggetekniske problem.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og øvingstimer, innleveringer, laboratoriearbeid i grupper med rapporter.

Undervisnings- og eksamensspråk: Engelsk og norsk


Information to incoming exchange students

This course is available for inbound exchange students.

There are no academic prerequisites to add this module in your Learning Agreement. Nevertheless, please see recommended prerequisites.

Bachelor Level

Do you have questions about this module?  Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: https://en.uit.no/education/art?p_document_id=510412.

There are no restrictions on the number of inbound students on exchange.

Deadline: 15th April


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 29.11.2022 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Øvinger Godkjent – ikke godkjent
Laboratorieoppgave om pumpekarakteristikk i gruppe, med rapport Godkjent – ikke godkjent
Laboratorieoppgave om hydraulikk i gruppe, med rapport Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • 3 av 4 øvinger
 • Laboratorieoppgave om pumpekarakteristikk i gruppe, med rapport
 • Laboratorieoppgave om hydraulikk i gruppe, med rapport

Kontinuasjonseksamen

Det gis rett til kontinuasjon
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: PRO-2610
 • Tidligere år og semester for dette emnet