høst 2022
PRO-2612 Varmetransport - 5 stp

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet inngår som obligatorisk emne i studieprogrammet Bachelor i bygg, studieretning varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk. Emnet undervises hvert høstsemester.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PRO-2603 Fluidmekanikk og varmetransport 5 stp

Innhold

 • Varmeledning: Varmeledningsevne, varmeledningsmotstand og diffusitet. Varmetransport gjennom plane vegger og rørvegger
 • Konveksjon: Tvungen konveksjon, hastighetsgrensesjikt og termisk grensesjikt. Konveksjon ved strømning over plane flater og sylindre, og strømning i rør. Konvektive varmeovergangskoeffisienter. Naturlig konveksjon over frie flater og i avgrensete volumer. Effektiv termisk konduktivitet.
 • Termisk stråling: Stråling fra sort legeme, emissivitet, absorpsjon, refleksjon og transmisjon. Kirchhoffs lov. Strålingsutveksling mellom flater. Varmeovergangstall for stråling.

Anbefalte forkunnskaper

MAT-1052 Matematikk 2 for ingeniører, TEK-1013 Fysikk og kjemi for ingeniører

Hva lærer du

Kunnskaper:

 • Kjenner begrepene konduksjon, konveksjon og stråling, og de viktigste parameterne knyttet til varmetransport.

Ferdigheter:

 • Kan beregne varmetransport for bygningstekniske systemer og bygningselementer.

Kompetanse:

 • Har grunnleggende forståelse for fagområdene varmetransport og kan bruke disse til å løse byggetekniske problem.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og øvingstimer, innleveringer, laboratoriearbeid i grupper med rapport.

Undervisnings- og eksamensspråk: Engelsk og norsk.


Information to incoming exchange students

This course is available for inbound exchange students.

There are no academic prerequisites to add this module in your Learning Agreement. Nevertheless, please see recommended prerequisites.

Bachelor Level

Do you have questions about this module?  Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: https://en.uit.no/education/art?p_document_id=510412.

There are no restrictions on the number of inbound students on exchange.

Deadline: 15th April


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 16.12.2022 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Øvinger Godkjent – ikke godkjent
Oblig Laboratorieoppgave om varmevekslere i gruppe, med rapport Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • 3 av 4 øvinger
 • Laboratorieoppgave om varmevekslere i gruppe, med rapport

Kontinuasjonseksamen

Det gis rett til kontinuasjon
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: PRO-2612
 • Tidligere år og semester for dette emnet