høst 2022
REL-2008 Metode- og analysestrategier 1 - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogram i religionsvitenskap og for studenter på lektorutdanning med studieretning religionsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne og inngå i andre studieprogrammer.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere nivå.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

REL-2005 Religionsvitenskapens faghistorie 10 stp
REL-2050 Teori og metode II 10 stp

Innhold

Emnet gir en fordypning i religionsvitenskapens faghistorie og redskaper. I samråd med en av de fagansatte, som utpekes som din veileder, får du velge teorier og metoder du vil fordype deg i. Gjennom emnet får du dermed reflektere over faghistoriens vedvarende betydning, lese deg opp på et aktuelt teori- og metodefelt, gjøre praktiske metodeøvelser, og samle tekster fra alt dette i en mappe som leveres ved semesterslutt.

For hvert fordypningsemne du tar må du, i samråd med veileder, velge et nytt tema og nytt pensum. Du kan enten velge nært beslektede tema og slik bygge spesialistkompetanse på et felt du er særlig interessert i, eller utforske forskjellige tema og slik tilegne deg større faglig bredde.

Fordypningsfeltene varierer fra semester til semester, alt etter hvem av de fagansatte som er tilgjengelige som veiledere. Oppdatert informasjon om fordypningsfeltene finnes på nettsiden til studieprogrammet, under våre undervisere.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • religionsvitenskapens faghistorie
 • utvalgte religionsvitenskapelige teorier
 • utvalgte religionsvitenskapelige metoder

Ferdigheter

Studenten kan:

 • gjøre rede for sentrale tema og forhold i faghistorien
 • presentere og reflektere over utvalgte religionsvitenskapelige teorier
 • gjennomføre enkel religionsvitenskapelige metodeøvelser

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket skal normalt være norsk. Noe av undervisningen kan bli gitt på andre skandinaviske språk eller engelsk.

Eksamnesspråket er normalt norsk, men det kan også gis anledning til å gjennomføre eksamen på andre skandinaviske språk eller engelsk.


Undervisning

Undervisningen består av ca. 12 timer seminar om religionsvitenskapens faghistorie, teorier og metoder. I seminaret presenteres utkast til mappens tekster. Metodeøvelser kan også inngå i seminaret. Det forutsettes aktiv studentdeltagelse.

I tillegg gis det veiledning om teori- og metodefeltet man velger å fordype seg i, individuelt eller i grupper (dersom flere studenter fordyper seg i samme felt), til sammen ca. 8 timer i løpet av semesteret.

Det tilbys også en lese- og skrivelab, hvor studentene møtes for å arbeide konsentrert med fordypningsoppgavene. Dette er felles for alle fordypningsemnene i faget. En fagansatt er tilgjengelig for konsultasjon på begynnelsen eller slutten av disse arbeidsøktene.

Kvalitetssikring av emnet  Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer hvert år.


Information to incoming exchange students

This course is open for inbound exchange students.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: https://en.uit.no/education/art?p_document_id=510412


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Mappevurdering 18.11.2022 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Et faghistorisk tema Godkjent – ikke godkjent
En aktuell teori eller et teorifelt Godkjent – ikke godkjent
En metodeøvelse Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Arbeidskrav 1: et kort essay (ca. 2000 ord) om et faghistorisk tema, pluss ferdig pensumliste.                     
 • Arbeidskrav 2: et kort essay (ca. 1500 ord) om en aktuell teori eller et teorifelt.        
 • Arbeidskrav 3: en rapport (ca. 1500 ord) fra en metodeøvelse, samt materialet som ble skapt og samlet inn.

Frister for levering av arbeidskravene oppgis ved semesterstart. Godkjent arbeidskrav fra tidligere semester er ikke gyldig. Ved ny oppmelding til emnet må studenten gjennomføre arbeidskrav på nytt.


Mer info om mappevurdering

En mappe som inneholder:

 • et kort essay (ca. 2000 ord) om et faghistorisk tema
 • et kort essay (ca. 1500 ord) om en aktuell teori eller et teorifelt
 • en rapport (ca. 1500 ord) fra en metodeøvelse, samt materialet som ble skapt og samlet inn gjennom denne øvelsen.

De tre oppgavene i mappen, levert som arbeidskrav, bearbeides videre etter tilbakemelding fra faglærer. Mappen leveres på gitt dato i slutten av semesteret. 

Felles pensum ca. 400 sider. Selvvalgt pensum ca. 600 sider. Godkjennes normalt av veileder senest en månded etter semesterstart.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: REL-2008
 • Tidligere år og semester for dette emnet