høst 2022
RUS-3090 Spesialemne i russisk språkvitenskap - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på mastergradsstudium i russisk språkvitenskap.

Innhold

Studenten skal sette seg inn i et selvvalgt emne innenfor russisk språkvitenskap, med et pensum som utgjør en tematisk enhet.

Hva lærer du

Etter bestått emne har du tilegnet deg følgende læringsutbytte:Kunnskaper:Du har:

  • skaffet deg faglig fordypning og fått teoretisk innsyn i et avgrenset språkvitenskapelig emne
  • fått bedre faglig grunnlag for arbeidet med mastergradsoppgaven

Ferdigheter:Du kan:

  • finne fram til relevant faglitteratur om et avgrenset språkvitenskapelig emne
  • arbeide selvstendig med en språkvitenskapelig problemstilling

Undervisnings- og eksamensspråk

Russisk.

Undervisning

Emnet kan legges opp som selvstudium. En kan også følge undervisningen i et emne som blir tilbudt på mastergradsnivå eller andre aktuelle undervisningstilbud som blir gitt i løpet av studietiden.Kvalitetssikring av emnet: Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 2-årsperiode på mastergradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Hjemmeeksamen A–E, stryk F

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Pensumliste Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

  • pensumliste utarbeidet i samarbeid med en faglærer innen en måned etter semesterstart

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F tilbys det kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester 
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: RUS-3090
  • Tidligere år og semester for dette emnet