høst 2022
RUS-3190 Spesialemne i russisk litteraturvitenskap - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på mastergradsstudium i russisk litteraturvitenskap.

Innhold

Studenten skal sette seg inn i et selvvalgt emne innenfor russisk litteraturvitenskap, med et pensum som utgjør en tematisk enhet.

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Du har

  • skaffet seg faglig fordypning og fått teoretisk innsyn i et avgrenset litteraturvitenskapelig emne
  • fått bedre faglig grunnlag for arbeidet med mastergradsoppgaven

Ferdigheter:

Du kan

  • finne fram til relevant faglitteratur om et avgrenset litteraturvitenskapelig emne
  • arbeide selvstendig med en litteraturvitenskapelig problemstilling

Undervisnings- og eksamensspråk

Russisk.

Undervisning

Emnet kan legges opp som selvstudium. En kan også følge undervisningen i et emne som blir tilbudt på mastergradsnivå eller andre aktuelle undervisningstilbud som blir gitt i løpet av studietiden.   Kvalitetssikring av emnet: Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 2-årsperiode på mastergradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Hjemmeeksamen A–E, stryk F

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Pensumliste Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

  • pensumliste skal utarbeides i samarbeid med en faglærer innen 1 måned etter semesterstart

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F tilbys det kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: RUS-3190
  • Tidligere år og semester for dette emnet