høst 2022
SPA-0100 Grunnkurs i spansk språk - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet inngår i bachelorprogrammet i spansk og latinamerikanske studier. 


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner

Det kreves ingen forkunnskaper i spansk, men studenter som ikke har forkunnskaper må regne med større arbeidsinnsats.


Innhold

Emnet gir en innføring i spansk grammatikk og ordforråd. I emnet inngår arbeid med tekster, stilskriving, øvelser i grammatikk, oversettelse fra norsk til spansk, oppøving av lytteforståelse og snakketrening. 

Innenfor grammatikken vil følgende bli gjennomgått: 

1. uttale, trykk og bruk av aksenttegn på spansk;

2. artikler;

3. substantivets kjønn og tall;

4. adjektivets kjønn, tall og gradbøyning;

5. personlige og refleksive pronomen;

6. påpekende ord, eiendomsord, spørreord og mengdeord;

7. bøyning og bruk av presens, presens perfektum, preteritum og imperfektum;

8. verbene hay, estar og ser;

9. verb som gustar;

10. verbalperifraser ir a + infinitiv, estar + gerundium, tener que + infinitiv. 

Når det gjelder skriftlig og muntlig kommunikasjon, tar emnet for seg følgende temaer: 

1. presentere seg selv;

2. fortelle om familie og venner;

3. beskrive eget og andres utseende og personlighet;

4. beskrive bydelen og hjemmet sitt;

5. fortelle om hva en gjør en vanlig dag;

6. fortelle om hva en gjør i fritiden og hvilke interesser en har;

7. fortelle om sin neste reise til utlandet;

8. fortelle om hva en gjorde sist sommer;

9. fortelle om viktige hendelser i livet sitt;

10. fortelle om hvordan livet var da en gikk på videregående skole.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskap i de temaene i spansk grammatikk som nevnes ovenfor; 
 • tilegnet seg ordforråd som trenges for å snakke om temaene som nevnes ovenfor og for å snakke i ulike dagligdagse situasjoner: i en butikk, på en restaurant, på en jernbanestasjon, o.l.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • uttale på spansk korrekt; 
 • bøye i presens, presens perfektum, preteritum og imperfektum; 
 • gradbøye adjektiv og bruke forskjellige uttrykk for å sammenligne; 
 • bruke personlige og refleksive pronomen, påpekende ord, eiendomsord, spørreord og mengdeord; 
 • snakke om fremtiden ved hjelp av verbalperifrasen ir a + infinitiv; 
 • snakke om hendelser i fortiden; 
 • uttrykke seg muntlig og skriftlig om temaene som nevnes ovenfor

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: norsk og spansk.

Det er mulig å delta i undervisningen både fysisk på campus og digitalt via zoom.

Eksamensspråk: spansk.


Undervisning

Undervisningen tilbys både digitalt via zoom og fysisk, og består av seminarer med fokus på praktisk bruk av språket. Det er derfor viktig at studentene jobber regelmessig med faget og kommer godt forberedt til undervisningen. 

Emnet tilbys i høstsemesteret. Undervisningsomfanget er 6 undervisningstimer per uke. Digital undervisning gis via zoom. 

Det er ikke mulig å avlegge eksamen i undervisningsfrie semestre.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 06.12.2022 09:00
5/10 3 Timer A–E, stryk F
Muntlig eksamen 5/10 20 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig hjemmeoppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

en skriftlig hjemmeoppgave som skal innleveres til fastsatt fristNærmere informasjon om arbeidskravet vil bli lagt ut på Canvas i begynnelsen av semesteret.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Deleksamen i muntlig på ca. 20 minutter.

Muntlig eksamen omfatter bl.a. samtale om ett tema fra dagliglivet og samtale om ett av de litterære verkene fra pensum.


Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SPA-0100
 • Tidligere år og semester for dette emnet