høst 2022
SPA-1011 Spansk grammatikk - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk som del av årsstudium i spansk, bachelorgradsprogram i spansk og latinamerikanske studier og lektorutdanningen trinn 8-13, studieretning spansk (fag 1) og spansk som fag 2. Det anbefales å ta emnet sammen med SPA-1014 Praktisk spansk II.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner. Du trenger ikke oppgi hvilke emner du søker opptak til.


Obligatorisk forkunnskapskrav

SPA-1013 Praktisk spansk I

Innhold

Emnet gir grunnleggende kunnskaper i moderne spansk grammatikk med hovedvekt på verbalsystemet. Følgende temaer vil bli gjennomgått:

1. ordklasser og deres semantiske, morfologiske og syntaktiske egenskaper;

2. grammatiske kategorier (género, número, grado, persona, modo, tiempo, voz);

3. syntaktiske enheter (palabras, enunciados, frases, oraciones, sintagmas, locuciones);

4. syntaktiske funksjoner (sujeto, predicado, atributo, complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, complemento del núcleo del sintagma, modificador, determinante, nexo);

5. leddsetninger;

6. bruken av finitte og infinitte verbformer;

7. verbalperifraser;

8. passiv;

9. upersonlige setninger;

10. adjektivets plassering;

11. samsvarsbøyning.

I emnet inngår også øvelser knyttet til temaene som nevnes ovenfor, arbeid med originale tekster og grammatisk analyse.


Anbefalte forkunnskaper

SPA-1013 Praktisk spansk I

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • tilegnet seg grunnleggende kunnskaper i moderne spansk grammatikk

Ferdigheter

Studenten kan:

 • bruke tilhørende grammatisk terminologi på spansk
 • oppgi hvilken ordklasse ordet tilhører og beskrive ordets form og syntaktisk funksjon
 • finne en leddsetning og si hvilken type leddsetning det er
 • forklare bruken av de forskjellige verbformene
 • forstå og beskrive grunnleggende strukturer i spansk samt videreformidle sin kunnskap om spansk grammatikk
 • gjøre greie for de viktigste forskjellene mellom det norske og det spanske grammatiske systemet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: spansk med norsk som hjelpespråk. Eksamensspråk: spansk med norsk som hjelpespråk.

Undervisning

Emnet tilbys i form av forelesninger og øvelser knyttet til forelesningene. Studentene må jobbe regelmessig i løpet av hele semesteret. Undervisningsomfanget er i gjennomsnitt 4 undervisningstimer per uke. Det er ikke mulig å avlegge eksamen i undervisningsfrie semestre.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 24.11.2022 09:00
5 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Hjemmeoppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • en skriftlig hjemmeoppgave som skal innleveres til fastsatt frist

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F tilbys det kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SPA-1011
 • Tidligere år og semester for dette emnet