høst 2022
SPL-2001 Regional analyse med feltkurs - 20 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelorgrad i samfunnsplanlegging og kulturforståelse, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet omhandler geografiske endringsprosesser som følge av økonomisk utvikling på globalt, regionalt og lokalt nivå. Sentrale temaer er hvordan innovasjoner, nettverk og entreprenørskap organiseres på regionalt nivå, og hvordan dette skaper variasjon i regioners og steders demografi, levekår, attraktivitet, økonomisk vekstkraft og miljømessig utvikling.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Studenten har:

 • en forståelse av regional innovasjon / utvikling som et samspill mellom globale og lokale faktorer, og mellom prosesser og aktører innen næringsliv, dagligliv og politikk.

Ferdigheter:

Studenten kan:

 • kunne vurdere innovasjons- utviklingspotensialet i en region gjennom bruk av indikatorer og bruk av kvalitative data
 • kunne utarbeide rapporter om regional utvikling og innovasjonsarbeid
 • ferdigheter i gruppearbeid, både gjennom diskusjoner av faglig og logistisk opplegg for feltkurset og i den kollektive skriveprosessen ved framstilling av feltkursrapporten
 • ferdigheter i innsamling av data gjennom intervjuarbeid (strukturerte og uformelle intervjuer) i feltperioden.

Undervisnings- og eksamensspråk

Det er vanligvis mulig å besvare eksamen på norsk, svensk og dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til Institutt for planlegging og lokalsamfunnsforskning. 

Undervisning

Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger og seminar: 8 dobbelttimer forelesning, 8 enkelttimer seminar hvorav 4 seminartimer er knyttet til forberedelse av feltkurs. Deltakelse på feltkurs over 3-4 dager (obligatorisk) med 24 timers gruppearbeid.

Det tilbys kun undervisning i høstsemesteret.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen Utlevering: 05.12.2022 kl. 09:00
Innlevering: 12.12.2022 kl. 14:00
1 Uker A–E, stryk F

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Planlegging, deltakelse, rapportering av feltkurs. Gruppearbeid Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Obligatorisk feltkurs, normalt til en region på Nordkalotten med 10 timers forberedelse i seminar/gruppe, 3-4 dagers feltperiode.
 • Etterfølgende en ukes gruppearbeid med ferdigstilling og innlevering av manus til feltkursrapport. Den enkelte students bidrag til feltkursrapporten skal kunne framkomme i selve rapporten, og ha et omfang på om lag 3-5 sider.

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: SPL-2001
 • Tidligere år og semester for dette emnet