høst 2022
SPL-2004 Praksissemester/Internship - 30 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er et valgfritt emne for studenter som er tatt opp til bachelorgrad i samfunnsplanlegging og kulturforståelse. Emnet kan under visse vilkår tas som enkeltemne av studenter som er tatt opp på andre samfunnsfaglige bachelorprogrammer.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + krav om gjennomført SPL-1001, SPL-1002, SPL-1003, SPL-2010, SPL-2001. Tilsvarende faglig grunnlag kan også danne grunnlag for opptak.

 Anbefalte forkunnskaper:

En viss forhåndskjennskap til praksisstedet.


Obligatorisk forkunnskapskrav

SPL-1001 Plan, kultur og næring, SPL-1002 Samfunnsgeografi, SPL-1003 Lokale prosesser og kulturforståelse, SPL-2001 Regionale og geografiske analyser, SPL-2010 Plan- og nettverksstyringeller SPL-1001 Plan, kultur og næring, SPL-1002 Geografi og samfunn, SPL-1003 Kulturforståelse og lokale prosesser, SPL-2001 Regional analyse med feltkurs, SPL-2010 Plan- og nettverksstyring

Innhold

Med praksissemester/internship får studenten mulighet til å arbeide hos en arbeidsgiver med relevante oppgaver og ta del i arbeidsplassens daglige gjøremål. Emnet gir studenten verdifull arbeidserfaring og er en unik mulighet til å se planleggingsteoretiske og samfunnsvitenskapelige teorier i relasjon til praksis.

Formålet med praksissemester/internship er å bringe studenten i kontakt med arbeidslivet, praktisk planlegging og forvaltning, som en forberedelse og kvalifisering til senere yrkespraksis. I tillegg skal studenten underveis og i semesteroppgaven reflektere over sammenhengen mellom arbeidet i praksis og det teoretiske grunnlaget for arbeidet. Emnet består av en teoridel og en arbeidsdel.

Studenten utfører i arbeidsdelen oppgaver som ulønnet hospitant eller som lønnet praktikant /arbeidstaker i tilnærmet vanlig arbeidstid. Studenten bruker deler av semesteret til teoretisk fordypning og har kontakt med instituttet gjennom veiledning og tilbakemelding på tekster. Gjennom praksissemesteret er det en målsetning at studenten også skal anvende den samfunnsvitenskapelige innsikt som er oppnådd tidligere i studiet.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Studenten har:

 • en grundig og kritisk forståelse av hvordan faglig innsikt kan bidra i praktisk plan- og administrasjonsarbeid
 • bedre kjennskap til problemstillinger det kan være aktuelt å arbeide videre med i bachelor- og mastergradsoppgaver
 • økt forståelse av forholdet mellom samfunnsvitenskap og yrkesliv.

Ferdigheter:

Studenten kan:

 • utarbeide organisasjonsbeskrivelser og innhente relevante data for å gjennomføre enkle utredninger knyttet til plan- og forvaltningsoppgaver
 • ha styrkede ferdigheter i faglig kommunikasjon og samarbeid.

Kompetanse:

 • kunne gå inn i enklere saksutredningsarbeid
 • kunne bidra med å framskaffe relevant beslutningsgrunnlag for saksframstillinger i organisasjoner og forvaltningsorgan
 • anvende samfunnsvitenskapelig innsikt i praksisfeltet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Det er vanligvis mulig å besvare eksamen på norsk, svensk og dansk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk. 

Undervisning

Praksissemesteret består av en arbeidsdel på 12 uker, der studenten i tillegg til å følge normal arbeidstid på praksisstedet, skal gis tid til oppgaveskriving. Veileder bør normalt ha møte med student og kontaktperson på arbeidsstedet i første del av arbeidsperioden. Etter arbeidsdelen følger en avsluttende studiedel på 5 uker, med tildelt veileder fra instituttet. Veiledningens omfang settes til 20 arbeidstimer.

Det inngås skriftlig kontrakt mellom praksisstedet og instituttet der begge parter plikter seg til å legge forholdene til rette for studenten i samsvar med det emnebeskrivelsen sier.

Studenten skal ha en veileder på instituttet og en kontaktperson på praksisstedet. Praksisoppholdet evalueres gjennom samtale med praksisstedet og studenten hver for seg.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Karakterskala:
Oppgave 02.12.2022 14:00 (Innlevering) 0/1 A–E, stryk F
Muntlig eksamen 1/1 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Utkast til semesteroppgave Godkjent – ikke godkjent
Arbeidsdel 12 uker Godkjent – ikke godkjent
Praksisrapport Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Praksisrapport (5-8 sider) innleveres i første del av arbeidsperioden. Den beskriver arbeidsoppgaver og -situasjon på arbeidsstedet. Den skal også inneholde forslag til problemstilling på selvvalgt tema for semesteroppgaven.
 • Levere utkast til semesteroppgave for veiledning, til dato som faglærer bestemmer. Semesteroppgaven skal inneholde en analyse/refleksjon basert på erfaringer fra praksisen og på selvvalgt tema og problemstilling.
 • Gjennomføre arbeidsdelen (12 uker)

Mer info om vurderingsform oppgave

Semesteroppgaven (15-20 sider / 6000-8000 ord) leveres etter gjennomført teoridel.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig eksamen fungerer justerende ved fastsetting av endelig karakter.

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: SPL-2004
 • Tidligere år og semester for dette emnet