høst 2022
SVF-3003 Kvalitative forskningsmetoder - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet inngår som en obligatorisk del av masterstudiene i sosiologi, statsvitenskap, samfunnssikkerhet, samfunnsplanlegging og kulturforståelse. Emnet tilbys også som en del av masterstudiet i fiskeri- og havbruksvitenskap.

Emnet kan tas som enkeltemne.


Opptakskrav

Avlagt bachelorgrad hvor det inngår en fordypning på minimum 80 studiepoeng samfunnsvitenskap eller tilsvarende. I særlige tilfeller kan også studenter med annen faglig bakgrunn vurderes for opptak til emnet.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.


Innhold

Emnet har fokus på forskningsprosessen i kvalitative studier. Hovedvekten er lagt på gjennomføring av de ulike delene av en kvalitativ undersøkelse.

I fellesdelen vil vi se på hvordan det teoretiske grunnlaget for en undersøkelse legger føringer på hvilke forskningsspørsmål som stilles og hvordan et empirisk materiale analyseres. Forskningsetiske spørsmål (personvern) vil stå sentralt. Studentene vil gjennom forelesninger og praktiske øvelser få kunnskap om bruk av tidligere forskning i en undersøkelse (litteratur-review). De vil lære å planlegge og gjennomføre feltobservasjon og ulike former for intervju: personlige intervju, intervju der informanten representerer en organisasjon, institusjon eller lignende og fokusgruppeintervju. Forelesninger og øvelser i analyse av forskningsmateriale vil være en viktig del av emnet. I tillegg til får studentene kjennskap til innsamling og analyse av andre former for kvalitativt materiale, for eksempel bilder, dokumentarfilm og feltobservasjoner.

Emnet er satt sammen av en fellesdel (omlag 80%) for alle som tar emnet og en spesialisering (omlag 20%). Fellesdelen skal gi innføring i de metodiske tilnærminger alle som tar disse mastergradene bør kjenne til. Det er to spesialiseringer, og studenten skal velge en av dem: Enten fordypning i feltarbeid med intervju og observasjon, eller i kvalitative, komparative studier (QCA).


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Studenten har:

 • kunnskap om kvalitativ forskning
 • kunnskap om etiske retningslinjer for kvalitativ forskning
 • kunnskap om hvordan en anvender faglitteratur i et prosjekt
 • forståelse for en forskningsprosess fra planlegging til rapport/oppgave

Ferdigheter:

Studenten kan:

 • gjennomføre alle delene av en kvalitativ undersøkelse på egen hånd
 • bruke faglitteratur i en forskningsprosess og i rapporter/oppgaver
 • analysere ulike former for forskningsmateriale

Kompetanse:

Studenten kan:

 • gjennomføre en mindre samfunnsvitenskapelig undersøkelse med kvalitativ vinkling, for eksempel eget mastergradsprosjekt
 • presentere sitt eget forskningsprosjekt

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Undervisning består av forelesning (ca. 20 timer) og seminar med praktiske øvelser og gruppearbeid (ca. 60 timer). Emnet gis vanligvis med intensiv undervisning (fra semesterstart) som strekker seg over 3 - 5 uker, der det inngår omlag 2 uker campus-undervisning. Gruppearbeid skal skje på campus med veiledning av faglærer. I særlige tilfeller kan en avtale nettbaserte grupper som vil få veiledning på nett underveis.

Emnet bygges opp som en forskningsprosess med forberedelse av et prosjekt, gjennomføring ved innsamling av forskningsmateriale, analyse av data og utarbeidelse av en rapport. I løpet av emnet skal studentene i grupper på 3-5 studenter utvikle og gjennomføre et lite prosjekt. Studentene kan velge mellom et prosjekt med fokus på intervju/feltarbeid eller et prosjekt som er knyttet til komparativ case analyse (QCA). Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i undervisningsfrie semestre.

For studenter som ved opptak til masterprogrammene ikke har et grunnlag i kvalitativ metode tilsvarende det nivået som oppnås gjennom SVF-1050/SVF-1051, tilbys det et digitalt forkurs som ikke er studiepoenggivende.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 16.09.2022 15:30 (Utlevering)
22.09.2022 14:00 (Innlevering)
30 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk gruppeoppgave Godkjent – ikke godkjent
Obligatorisk frammøte Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Obligatorisk gruppeoppgave på 15-20 sider der det skal redegjøres for planlegging og gjennomføring av et forskningsprosjekt.
 • Obligatorisk frammøte på avslutningsseminar der gruppearbeidet skal presenteres.


Kontinuasjonseksamen

F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SVF-3003
 • Tidligere år og semester for dette emnet