høst 2022
VID-6332 Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager - 30 stp

Søknadsfrist

Søknadsfristen 01.03 på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Søknadsfrist/registreringsfrist, ca. 15.05. på http://uit.no/evuweb (Restplasser)

Se https://uit.no/utdanning/videreutdanning/ilp for mer informasjon i starten av mai.


Emnetype

Videreutdanningsemne på masternivå utviklet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, rettet mot styrere og assisterende styrere i barnehager. Emnet kan ikke tas som enkeltemne. 

Opptakskrav

 • Det kreves bachelorgrad i barnehagelærerutdanning eller tilsvarende pedagogisk utdanning jf. barnehageloven.

Deltaker bør være i en lederstilling i barnehage, slik at lederferdigheter kan prøves ut og videreutvikles i praksis. UiT vil ikke kreve dokumentasjon på ansettelsesforholdet, men dette er en forutsetning for at studentene kan gjennomføre sitt studie. 


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

LPU-3010 Ledelse i utdanningsinstitusjoner 1 15 stp
LPU-3011 Ledelse i utdanningsinstitusjoner 2 15 stp

Innhold

Emnet gir en bred teoretisk oversikt over barnehagen som organisasjon.  I tillegg gir emnet en teoretisk og praktisk innsikt i ledelse av barnehagen som pedagogisk institusjon for å fremme utviklings- og læringsprosesser slik at barns lek, læring, danning og behov for omsorg ivaretas i tråd med rammeplan for barnehager. Med bakgrunn i dette fokuseres det særlig på lederens ansvar for utvikling av barnehagen som organisasjon. 

Følgende tema vil legges til samlingene: 

 • Rollen som styrer og leder av barnehagen som organisasjon og institusjon. 
 • Barnehagen som pedagogisk virksomhet og lærende organisasjon. 
 • Utviklings-, endringsprosesser og læringskulturer. 
 • Tidlig innsats og inkluderende barnehage miljø. 
 • Styring, ledelse og samarbeid med andre relevante institusjoner. 

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha:

 

Kunnskaper om: 

 • ledelse, organisasjon, endring og utvikling. 
 • barnehagens oppgaver og roller i samfunnet. 
 • barnehager som lærende organisasjoner. 
 • ledelse og lederrollen i barnehagen. 
 • kommunikasjon og samarbeid. 

Ferdigheter i å: 

 • analysere, lede, endre og utvikle barnehagen. 
 • innhente og tolke relevant teori og datamateriale knyttet til barnehagen, samt anvende dette som grunnlag for endrings- og utviklingsarbeid. 
 • forstå og håndtere konflikter og dilemmaer, og være bevisst egen rolle. 
 • ta ansvar for barnehagens samarbeid med foresatte, barnehageeier, lokalmiljø og næringsliv. 
 • utvikle egen lederidentitet. 
 • samarbeide og kommunisere konstruktivt for å oppnå inkluderende fellesskap og øvrige mål som er satt for organisasjonen. 

Generell kompetanse: 

Studenten kan; 

 • planlegge, organisere, lede og evaluere læringsprosesser og utviklingsarbeid, slik at det legges til rette for både individuell og kollektiv utvikling i organisasjonen. 
 • kvalitetsikre barnehagens pedagogiske arbeid slik at barns lek, læring, danning og omsorg ivaretas i tråd med gjeldende lov- og planverk. 
 • vise forståelse for og har innsikt i mellommenneskelige prosesser og kommunikasjonsteori, samt evne til å se egen rolle og påvirkning i samspillet med andre. 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen organiseres i 7 tematiske samlinger i Tromsø av ca. 3 dagers varighet fordelt over 3 semester. På samlingene vil undervisningen i hovedsak være prosessrettet der det veksles mellom forelesninger, drøftinger og arbeid i mindre prosessgrupper.  

Undervisningen vil være relatert til teori og praksiserfaringer. Det forutsettes at studentene deltar aktivt i læringsaktivitetene og prosessgruppearbeidet. Før og mellom samlingene arbeider studentene individuelt og i grupper på 3-4 studenter med eksamensoppgaven. Det gis veiledning til oppgaveskrivingen. 

Canvas benyttes som digital læringsplattform og som kommunikasjonsverktøy. 


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Karakterskala:
  
Hjemmeeksamen 20.10.2022 13:00 1/2 Bestått – Ikke bestått
Muntlig eksamen 16.11.2022 08:00 1/2 Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig tekster Godkjent – ikke godkjent
Obligatorisk frammøte Godkjent – ikke godkjent
Inntil 12 timer veiledning om eksamen Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Individuelle bidrag med skriftlige tekster og deltakelse på veiledning av gruppebasert eksamensoppgave. 
 • 70% deltakelse på undervisning.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Gruppebasert framlegg av hjemmeeksamen.

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: VID-6332
 • Tidligere år og semester for dette emnet