Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2022

VID-6332 Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager - 30 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Videreutdanningsemne på masternivå utviklet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, rettet mot styrere og assisterende styrere i barnehager. Emnet kan ikke tas som enkeltemne. 

Studiepoengreduksjon

LPU-3011 Ledelse i utdanningsinstitusjoner 2 15 stp

Innhold

Emnet gir en bred teoretisk oversikt over barnehagen som organisasjon.  I tillegg gir emnet en teoretisk og praktisk innsikt i ledelse av barnehagen som pedagogisk institusjon for å fremme utviklings- og læringsprosesser slik at barns lek, læring, danning og behov for omsorg ivaretas i tråd med rammeplan for barnehager. Med bakgrunn i dette fokuseres det særlig på lederens ansvar for utvikling av barnehagen som organisasjon. 

Følgende tema vil legges til samlingene: 


Søknadsfrist

Søknadsfristen 01.03 på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Søknadsfrist/registreringsfrist, ca. 15.05. på http://uit.no/evuweb (Restplasser)

Se https://uit.no/utdanning/videreutdanning/ilp for mer informasjon i starten av mai.


Opptakskrav

Deltaker bør være i en lederstilling i barnehage, slik at lederferdigheter kan prøves ut og videreutvikles i praksis. UiT vil ikke kreve dokumentasjon på ansettelsesforholdet, men dette er en forutsetning for at studentene kan gjennomføre sitt studie. 


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha:

 

Kunnskaper om: 

Ferdigheter i å: 

Generell kompetanse: 

Studenten kan; 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen organiseres i 7 tematiske samlinger i Tromsø av ca. 3 dagers varighet fordelt over 3 semester. På samlingene vil undervisningen i hovedsak være prosessrettet der det veksles mellom forelesninger, drøftinger og arbeid i mindre prosessgrupper.  

Undervisningen vil være relatert til teori og praksiserfaringer. Det forutsettes at studentene deltar aktivt i læringsaktivitetene og prosessgruppearbeidet. Før og mellom samlingene arbeider studentene individuelt og i grupper på 3-4 studenter med eksamensoppgaven. Det gis veiledning til oppgaveskrivingen. 

Canvas benyttes som digital læringsplattform og som kommunikasjonsverktøy. 


Dato for eksamen

Muntlig eksamen 16.11.2022;Hjemmeeksamen innlevering 20.10.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.