vår 2022
JUR-2502 3. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve - 30 stp

Emnetype

Emnet inngår i 3. avdeling master i rettsvitenskap, og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

JUR-2002 2. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve, JUR-2003 2. avdeling master. Skoleeksamen

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

JUR-2502 3. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve 25 stp
JUS3AVD Juridisk studium, 3.avdeling 30 stp
JUS-300 Juridisk studium, 3. avdeling 25 stp
JUS-300 Juridisk studium, 3. avdeling 30 stp
JUR-2511 Juridisk metode og etikk 10 stp
JUR-2511 Juridisk metode og etikk 5 stp
JUR-2512 3. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve 15 stp

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og seminarer. Forelesningene skal gi studentene en oversikt og utdypning av sentrale tema og presentere hovedlinjer og sammenheng mellom fagene. På seminarene skal hovedmengden av undervisningen være problemorientert og foregå i grupper med inntil ca 25 deltakere hvor studentene selv har et stort ansvar for resultatet. Det forventes av studentene at de tar et stort ansvar for egen læring.

Siste eksamenstermin

Emnet legges ned og siste mulighet til å avlegge eksamen etter dette semesteret, er vår 2023

Her finner du mer informasjon om eksamen i nedlagte emner

Eksamen

Før studentene kan begynne på 3. avdeling, må de ha bestått 2. avdeling.

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

  • Semesteroppgaven på 3. avdeling må være gjennomført og godkjent, se Studieplanen for masterstudiet i rettsvitenskap.
  • Muntlig presentasjon på 3. avdeling må være gjennomført og godkjent, se Studieplanen for masterstudiet i rettsvitenskap.

Se også Eksamensreglement for graden master i rettsvitenskap §§ 4 og 5.

Eksamen består av: Hjemmeeksamen (JUR-2502) avvikles over fire virkedager. Formkrav og omfangsgrense fremgår av eksamensreglement for master i rettsvitenskap § 7. Dersom denne oppgaven bestås, gis studentene muntlig prøve basert på hjemmeeksamen og læringskravene for øvrig. Vurderingsuttrykket er karakterskalaen A-F, jf. § 6 i eksamensreglement for 1.-4. avdeling. Det er adgang til å kontinuere for studenter med studierett, jf. siste ledd i § 7 i eksamensreglementet for 1.-4. avdeling master.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 30
  • Emnekode: JUR-2502
  • Tidligere år og semester for dette emnet