vår 2022
BED-1007NETT Matematikk for økonomer - 10 stp

Sist endret: 18.01.2022

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Studiepoengreduksjon

BED-1007 Matematikk for økonomer 10 stp

Innhold

Dette emnet inneholder matematikk for økonomer. Matematikk er et metodefag, og skal således bidra til i nå læringsmålene i de andre fagområdene.

Emnet skal gi det nødvendige matematiske grunnlaget for økonomistudenter. Et sentralt poeng med emnet er å styrke evnen til logisk og analytisk problemtilnærming, som skal hjelpe studentene med å forstå modellering ved bruk av matematikk i økonomiske sammenhenger. Dette skal også gi et grunnlag for å arbeide med oppgaver som er problemorienterte. Emnet legger stor vekt på regnetrening. Oppgaver skal hovedsakelig løses på egen hånd, men i noen tilfeller kan enkle digitale hjelpemidler benyttes.


Hva lærer du

Dette emnet gir en grunnleggende innføring i matematikk med spesielt fokus på anvendelse i økonomi. Etter bestått emne skal læringsutbyttet nedenfor være oppnådd.

Kunnskap:

 • Kandidaten skal ha forståelse av derivasjonsbegrepet, og hvilke muligheter verktøyet gir i drøfting og optimering av økonomiske funksjoner, også i problemstillinger med flere variabler.
 • Kandidaten skal ha innsikt i funksjoner som beskriver inntekt, kostnad, profitt og etterspørsel, og knytte sammenhenger til grenseinntekt, grensekostnad, grenseprofitt og priselastisitet.
 • Kandidaten skal ha kjennskap til finansmatematiske problemer som nåverdi, låneannuiteter, oppsparingsannuiteter og nedbetaling av ulike former av lån, og relatere dette til matematiske rekker.
 • Kandidaten skal ha en praktisk forståelse av integrasjonsbegrepet, også i økonomiske sammenhenger.
 • Kandidaten skal kjenne til funksjoner med to variabler, som Cobb-Douglas funksjoner, og ha innsikt i optimering under bibetingelser med og uten bruk av Lagranges metode.

Ferdigheter:

 • Kandidaten skal kunne gjennomføre detaljerte analyser av funksjoner med én variabel, som polynomfunksjoner, eksponentialfunksjoner, logaritmiske funksjoner og rasjonale funksjoner, også i en økonomisk kontekst.
 • Kandidaten skal kunne analysere aritmetiske og geometriske rekker, og løse finansmatematiske problemstillinger innen eksempelvis sparing og lån.
 • Kandidaten skal kunne analysere og drøfte funksjoner av flere variabler, inkludert Cobb-Douglasfunksjoner, eksponentialfunksjoner og logaritmefunksjoner, og gjennomføre implisitt derivasjon der dette er nødvendig.
 • Kandidaten skal kunne løse optimeringsproblemer med bibetingelser for funksjoner av flere variabler, herunder bruk av Lagranges metode.

Kompetanse:

 • Kandidaten skal gjennom tilegnede kunnskaper og ferdigheter kunne anvende det matematiske verktøyet til å løse problemstillinger innenfor samfunns- og bedriftsøkonomi.
 • Kandidaten skal ha det matematiske grunnlaget for anvendelse av matematikk i andre økonomiske emner på bachelor- og mastergradsnivå, og kunne tilegne seg ny økonomisk teori med matematisk innhold.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen baserer seg på webbaserte ressurser, som filmer, presentasjoner og oppgaver. Det vil ikke være noe obligatorisk oppmøte gjennom semestret. Studentene vil bli fulgt opp faglig gjennom Canvas og/eller sosiale medier, med fokus på interaksjon.

Eksamen

Arbeidskrav:

Kurset har to individuelle arbeidskrav. Disse må være godkjente for å kunne avlegge eksamen.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Godkjent arbeidskrav i BED-1007 kvalifiserer til eksamen i BED-1007NETT. Studenten har selv ansvar for å informere studierådgiver om dette i god tid før eksamen.

Eksamen:

Eksamen består av en fire timers skriftlig individuell skoleeksamen (teller 100%). Eksamen vurderes med bokstavkarakterer A-E, med F som stryk.

I vårsemesteret arrangeres ordinær skriftlig eksamen i Tromsø, Harstad, Narvik og Alta. Studentene må velge eksamenssted når de registrerer seg til eksamen i studentweb. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått ordinær eksamen i vårsemesteret. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres tidlig i høstsemesteret i Tromsø, Harstad, Narvik og Alta.

I høstsemesteret arrangeres ordinær skriftlig eksamen ved campusene i Tromsø, Harstad, Narvik, Alta og Kirkenes, samt ved Nord-Troms studiesenter, Vadsø studiesenter og Studiesenteret på Finnsnes. I tillegg vil det bli avhold skriftlig eksamen på nærmere bestemt lokasjon i Oslo.

Ved eksamensavvikling i Oslo og ved studiesentrene vil det påløpe en viss egenandel for dekning av eksterne utgifter (leie av lokaler, ekstravakter etc.). Studentene må selv velge eksamenssted når de registrerer seg til eksamen i studentweb. Studenter som ikke registrerer eksamenssted, vil bli plassert på eksamenslisten i Tromsø eller Alta. Eksamen avholdes digitalt ved campusene Tromsø, Harstad, Narvik, Alta og Oslo. Ved Nord-Troms studiesenter, Vadsø studiesenter og Studiesenteret på Finnsnes gis eksamen på papir.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått ordinær eksamen i høstsemesteret. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres tidlig i vårsemesteret i Tromsø, Harstad, Narvik, Alta og Kirkenes.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-1007NETT