vår 2022
BED-2046 Anvendt metode - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BED-2011 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk 7 stp
BED-2011F Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk 7 stp

Innhold

Emnet tar for seg grunnprinsippene innen forskningsmetode knyttet til økonomisk-administrative problemstillinger. Studentene vil få en generell oversikt over sentrale kvantitative og kvalitative forskningsmetoder. I løpet av kurset vil studentene få øvelse i å gjennomføre en forskningsprosess hvor kvalitative og kvantitative metoder benyttes for innsamling, analyse og rapportering av data. Emnet vil gjøre studentene i stand til å gjennomføre enkle undersøkelser og skrive prosjektoppgaver under veiledning.

Hva lærer du

Kunnskap

 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om ulike forskningsdesign og metodevalg knyttet til økonomisk-administrative problemstillinger.
 • Kandidaten har grunnleggende forståelse av forskningsprosess og metodevalg.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om sentrale kvalitative og kvantitative metoder.
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor anvendt metode.
 • Kandidaten har kunnskap om historie, tradisjoner, egenart og anvendt metode sin plass i bedriftsøkonomiske fag.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan gjennomføre enkle vitenskapelige undersøkelser og treffe begrunnede valg av forskningsmetode.
 • Kandidaten kan identifisere og diskutere metodevalg og design i anvendt forskning.
 • Kandidaten kan reflektere over egen forskningsmessige utøvelse og justere denne under veiledning.
 • Kandidaten kan finne, vurdere og henvise til metodelitteratur og framstille på en måte som viser at kandidaten behersker relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer innenfor anvendt metode.

Generell kompetanse

 • Kandidaten har innsikt i relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger innenfor anvendt metode.
 • Kandidaten kan spesifisere forskningsprosessen og begrunne valg av metode og forskningsdesign.
 • Kandidaten kan gjennomføre analytiske beregninger og empiriske analyser basert på data de møter i videregående studier og i sin yrkeskarriere.
 • Kandidaten kan rapportere og formidle enkle forskningsarbeider både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer.
 • Kandidaten kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor bedriftsøkonomi og administrasjon om anvendte forskningsmetoder og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • Kandidaten kan bidra til nytekning og innovasjonsprosesser.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. 

Eksamen

Arbeidskrav

To obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent for å få adgang til eksamen. Godkjente arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Eksamen

Semesteroppgave (40%) og en fire timers skriftlig skoleeksamen (60%).

Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk. Skriftlig eksamen arrangeres i Tromsø. Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen. Kontinuasjonseksamen består av en skriftlig skoleeksamen (teller 100 %). Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø | Harstad |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-2046
 • Tidligere år og semester for dette emnet