vår 2022
GEO-2002 Strukturgeologi - berggrunnskart - 10 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i geologi.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

GEO-104 Strukturgeologi/bergrunnskart 6 stp

Innhold

Emnet behandler grunnleggende teori om spenning og deformasjon i jordskorpa, teori om klassifikasjon av deformasjonsstrukturer som folder, forkastninger og bruddplan. Berggrunnskart behandles med vekt på geologisk tolkning og profiler. Eksempler vil bli gitt fra ulike tektoniske regimer. Videre gjennomgås noen metoder og verktøy som benyttes i strukturgeologisk analyse, blant annet stereonett og anvendt seismisk tolkning.

Anbefalte forkunnskaper

GEO-1001 Innføring i geologi

Hva lærer du

Kunnskaper

Studenten har

 • grunnelggende forståelse for teorien om spenning og deformasjon (formforandring)
 • kjennskap til folder, forkastning/skjærsoner, kløv, lineasjoner, sprekker og bruddstrukturer
 • forståelse for innholdet og oppbyggingen av et berggrunngeologisk kart
 • kunnskap om teorien om stereonett for å plotte orienteringsdata (plan og linjestrukturer) og analysere deformasjonsstrukturer
 • kunnskap om prinsippene for seismisk tolkning av strukturer i berggrunnen
 • kjennskap til hovedinndeling av Norges berggrunn og tektoniske regimer

Ferdigheter

Studenten kan

 • identifisere og beskrive deformasjonsstrukturer, geometri og orientering
 • beskrive og analysere berggrunnskart og konstruere geologiske profiler
 • rekonstruere geologisk historie fra berggrunnskart
 • anvende stereonett og seismisk tolkning i strukturanalyse
 • finne, vurdere og benytte strukturgeologisk litteratur og metoder

Generell kompetanse

Studenten har

 • evne til å utvikle kunnskap om romlig orientering av geologiske strukturer
 • evne til å utføre grunnelggende tolkning av berggrunnskart og deformasjonsstrukturer og si noe om spenningsforholdene da strukturene ble dannet
 • evne til å gjennomføre grunnleggende arbeidsoppgaver inne strukturgeologi og berggrunnskart samtoversikt over fagets viktigste litteratur og metoder
 • evne til å formidle sentralt fagstoff videre og til å diskutere synspunkter, erfaringer og valg av metoder med geologer


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

28 timer forelesninger, 24 timer øvelser og 2 dager ekskursjon.

Information to incoming exchange students

This course is open for inbound exchange students.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: INBOUND STUDENT MOBILITY: COURSE COORDINATORS AT THE FACULTIES | UiT


Eksamen

En skriftlig eksamen av fire timers varighet som teller 100%.

Karakterregel: Bokstavkarakterer A-F, hvor F er stryk. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.  

 Arbeidskrav:

Adgang til eksamen forutsetter at følgende arbeidskrav er oppfylt:

- godkjente øvelser

- godkjent sikkerhetsopplæring innen ekskursjonen, herunder bruk av sikkerhetsutstyr (hjelmer, refleksvester, etc.) og bruk av geologisk utstyr i felt (hammer, lupe, spade, etc.)

- godkjent ekskursjon


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: GEO-2002
 • Tidligere år og semester for dette emnet