vår 2022
HEL-1000 Digitalisering, brukere og praksis i helsetjenesten - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse 

Innhold

Helsesektoren i Norge er stor, kompleks og kostbar. I årene fremover vil det være et økende behov for å utnytte ressursene bedre som følge av en stadig eldre befolkning, mer komplekse sykdomsbilder og nye behandlingsmetoder. En konsekvens av dette er at det fra 2025 vil være underdekning av helsepersonell.

Sentrale politiske mål er derfor å legge til rette for et effektivt og bærekraftig helse- og omsorgssystem som tilbyr helhetlige og koordinerte helse- og omsorgstjenester hvor kommunene tar et større ansvar for pasienter med stadig mer komplekse behov.

Digitalisering er et viktig middel for å realisere disse målene. Digitalisering skal bidra til mer samhandling ved at helseopplysninger deles på tvers av nivåer, virksomheter og fagområder. Digitale verktøy skal effektivisere behandlingsforløp, tydeliggjøre profesjonelt ansvar, og gi beslutningsstøtte i kritiske arbeidsprosesser. Tilsvarende skal velferdsteknologier og fjernoppfølging sørge for ressursbesparelser i en presset sektor.

Emnet gir breddekunnskap som er grunnleggende for forståelse av helsevesenets organisering, brukere og praksis, samt digitale teknologiers økende rolle i å betjene sektorens arbeidsprosesser, samhandling og tjenesteytende funksjoner. Sentralt er digitale teknologiers evne til å skape innovasjon i arbeidsprosesser og tjenester, men også dens utfordringer i forhold til innføring, bruk og organisatorisk konsekvens.


Hva lærer du

Studentene skal etter bestått emne kunne:

 Kunnskaper

 • Beskrive og diskutere demografiske forhold av betydning for planlegging og iverksetting av helsetjenester
 • Identifisere og diskutere vesentlige trekk i dagens helsetjeneste med særlig vekt på pasientsentrert praksis
 • Gjøre rede for oppbygging og organisering av dagens helsetjeneste og dens profesjoner med særlig vekt på kvalitetssikring og pasientsikkerhet
 • Ha kjennskap til status, utviklingstrekk og planer for digitalisering i helse- omsorgs- og velferdssektoren
 • Beskrive og diskutere hvordan digitalisering påvirker sammenhenger mellom helsepolitikk, helseprofesjonene og pasienters behov
 • Gjøre rede for muligheter og barrierer for teknologi som en driver for innovasjon innen tjenestetilbud, løsninger og arbeidsprosesser

 Ferdigheter

 • Vurdere betydningen av samhandling mellom ulike aktører i tverrprofesjonelle team og mellom ulike kompetansemiljøer i utvikling av helsetjenestetilbudet
 • Diskutere verdier og verdivalg som ligger til grunn for prioriteringer i helsetjenesten
 • Kunne identifisere innovasjonspotensial i et praksisfelt ved bruk av digitale teknologier.
 • Kunne analysere og evaluere implementeringsprosesser, samt effekter av disse ut ifra ulike brukeres ståsted.

 Generell kompetanse

 • Selvstendig vurdere hvor helseteknologisk kompetanse er relevant
 • Evne til å vurdere hvordan IKT kan bidra til økt samarbeid i tverrprofesjonelle team i helsesektoren

Være i stand til å analysere og evaluere tilsiktede og utilsiktede effekter av digitalisering i sektorene


Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

Forelesninger, seminarer, gruppearbeid, web-basert materiale og eksamensforberedelse i gruppe.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet

 • 80% obligatorisk tilstedeværelse

Det stilles krav om at eventuelle arbeidskrav og andre obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å avlegge eksamen, jf. forskrift om studier og eksamener § 18.

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen med 3 uker varighet. Oppgaven gis over oppgitt tema på maks 3000 ord, eksklusiv forside, innholdsfortegnelse og referanser.

Vurderingsuttrykket er bokstavkarakter A-F der F er ikke bestått.

Kontinuasjon

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen og ny/utsatt eksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT – Norges arktiske universitet, § 26.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HEL-1000
 • Tidligere år og semester for dette emnet