vår 2022
LER-1252 Samfunnsfag 5-10: Kulturelt mangfold - 15 stp

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn.


Innhold

Dette emnet er rettet inn mot lærerstudenter på 5-10, med særlig vekt på trinnene 8-10. Emnet tar utgangspunkt i samfunnsfaglig tematikk med vekt på kulturelt mangfold, historisk og i samtiden. Et nordområdeperspektiv vil bli gjennomgående integrert i de tema der dette er naturlig å gjøre. 

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • sentral samfunnsfagdidaktisk tematikk
 • teori og metoder i geografi, historie og samfunnskunnskap
 • sentrale trekk ved norsk historie, med fordypning innenfor samisk og nordnorsk historie, fra middelalderen til i dag
 • flerkulturell forståelse, mangfold og det flerkulturelle Norge
 • norsk politikk med vekt på demokrati og demokratisk praksis
 • kart, landskapsformer og geografiske begreper

Ferdigheter

Studenten kan:

 • søke, vurdere og tolke ulike typer kilder
 • reflektere over hvordan kulturelt mangfold kommer til uttrykk i skolen og i samfunnet for øvrig
 • reflektere over forholdet mellom historie og identitetsdanning
 • reflektere selvstendig og kritisk over samfunnsfaglige spørsmål

Kompetanse

Studenten kan:

 • planlegge og reflektere over samfunnsfagundervisningen i ulike emner og for elever med ulik bakgrunn, med fokus på trinnene 5-10
 • arbeide med verdier og holdninger i samfunnsfag og stimulere til refleksjon om toleranse og respekt for mangfold


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

Undervisningen vil være organisert i forelesninger, seminarer og grupper. Studentaktive arbeidsformer vil vektlegges. Digitale hjelpemidler benyttes der det er hensiktsmessig. Ekskursjoner/feltarbeid kan også være aktuelle arbeidsformer.

Antall undervisningstimer utgjør om lag 75 timer, inkludert seminarundervisning.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. 

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • 70 % deltakelse på undervisning
 • Planlegge, gjennomføre og presentere en samfunnsfaglig undersøkelse i grupper på inntil 4 personer
 • Gi faglig begrunnet respons på medstudenters arbeid

Undersøkelsen skal dreie seg om et sentralt tema innenfor pensum og presenteres muntlig med hjelp av digitale hjelpemidler. Presentasjonen skal ha en varighet på ca. 15 min. Både faglig innhold og formidlingsevne skal ligge til grunn for eventuell godkjent/ikke godkjent. Det skal være responsgrupper knyttet til fremlegget.

Eksamen består av:

 • Individuell hjemmeeksamen på 3500 ord innenfor sentral faglig tematikk.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. 


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: LER-1252
 • Tidligere år og semester for dette emnet