vår 2022
PFF-3026 Matematikkdidaktikk - 10 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne, men er obligatorisk for studenter på lektorutdanning for trinn 8-13 som har matematikk som fag 1 eller 2. 

For å ta emnet må studentene ha oppfylt følgende progresjonskrav i fagplanen for lektorutdanningen 8-13: For å starte på profesjonsfag og praksis i år 4 (8. semester), må studentene ha bestått profesjonsfag og praksis år 3, ha minimum 50 studiepoeng i hvert av de to fagene sine, bestått fordypningsoppgaven og ha oppnådd minimum 190 studiepoeng totalt i forhold til fagplanen.


Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-2001 Praksis år 3 i Lektorutdanning for trinn 8-13, PFF-2020 Ledelse av læringsprosesser, PFF-2026 Matematikkdidaktikk

Innhold

Forholdet mellom skolematematikk og matematikk som vitenskapsfag, ulike læringsteoretiske perspektiver, matematikk i yrkesfagene, matematikkens historie, matematikkens rolle i samfunnet, matematikk knyttet til samisk tradisjonskunnskap, vurdering i matematikk, utfordringer ved vurdering på grunn av at faget er sammensatt og består av både tankeprosesser og rene ferdigheter, hva er matematikk, matematikk i tverrfaglige prosjekter.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • hvordan matematiske begreper og praksiser utrykkes og anvendes forskjellig i ulike tidsperioder og kulturer, herunder også i ulike yrker.
 • hvordan samisk kultur og språk kan være en ressurs i matematikkudervisingen.
 • hvordan ulike aspekter ved det å kunne matematikk kan gjøres til gjenstand for vurdering, både formativt og summativt.
 • hvordan hypotetisering, argumentasjon og generalisering sammen bidrar til å skape matematikk, og er en sentral del av matematikkfaget.
 • læringsteorier som legger vekt på ferdigheter, begrepsforståelse og problemløsing i matematikk. 
 • forholdet mellom skolematematikk og matematikk som vitenskapsdisiplin.
 • det teoretiske grunnlaget for utforskende arbeidsformer i matematikk, og forholdet mellom undervisning og læring i matematikk.
 • matematikkdidaktikk som forskningsfelt.

 

Ferdigheter

Studenten kan

 • analysere oppgaver i matematikk ved bruk av matematikkdidaktisk teori og med hensyn på ulike aspekter ved matematikk.
 • vurdere sterke og svake sider ved forskjellige former for vurdering i matematikk, herunder både lokale og nasjonale tester.
 • gjøre rede for hvordan lærer kan legge til rette for at matematikkfaget oppleves som relevant og interessant for elever med ulik bakgrunn og på forskjellige studieretninger.
 • designe, implementere og analysere undervisningsopplegg i matematikk ved bruk av ulik matematikkdidaktisk teori.
 • analysere læreplaner i matematikk og utvikle lokale læreplaner, spesielt med bakgrunn i læreplanens samiske læringsplakat.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk eller et annet skandinavisk språk. Undervisning på engelsk kan forekomme.

Undervisning

Undervisningsformer og arbeidsformer omfatter forelesninger, seminarer, presentasjoner, arbeid i grupper, ikt-baserte undervisningsformer og praktiske øvelser. Gjennom de ulike aktivitetene får studentene erfaring med varierte arbeidsmetoder, læremidler og uttrykks- og vurderingsformer.

Undervisningsomfanget er på om lag 40 timer

Det foreligger en egen emnebeskrivelse for praksis PFF-3001, den angir læringsutbytte for praksis i lektorutdanningen for 4. år.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen fastsatt frist før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Planlegge og gjennomføre et avgrenset FoU-arbeid ved bruk av relevant matematikkdidaktisk teori og metode. Minimum 3000 ord.
 • Minimum 80 % oppmøte på undervisning i emnet.
 • Bestått praksis 4. studieåret

Arbeidskrav evalueres med «godkjent» / «ikke godkjent».

 

Eksamen består av:

 • Muntlig eksamen som tar utgangspunkt i gjennomført FoU-arbeid. 

 

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PFF-3026
 • Tidligere år og semester for dette emnet