vår 2022
PFF-3028 Fremmedspråksdidaktikk - 10 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne, men er forbehold studenter på lektorutdanning 8-13 som har ett av  fremmedspråkene russisk, spansk eller tysk som fag 1 eller 2.

For å ta emnet må studentene ha oppfylt følgende progresjonskrav i fagplanen for lektorutdanningen 8-13: For å starte på profesjonsfag og praksis i år 4 (8. semester), må studentene ha bestått profesjonsfag og praksis år 3, ha minimum 50 studiepoeng i hvert av de to fagene sine, bestått fordypningsoppgaven og ha oppnådd minimum 190 studiepoeng totalt i forhold til fagplanen.


Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-2001 Praksis år 3 i Lektorutdanning for trinn 8-13, PFF-2020 Ledelse av læringsprosesser, PFF-2028 Fremmedspråksdidaktikk

Innhold

Emnet skal videreutvikle studentens fagdidaktiske kunnskaper og ferdigheter og bygge på det studenten har tilegnet seg både i fremmedspråksdidaktikk og i språk- og litteraturvitenskap fra disiplinfaget. Emnet skal gi studenten god innsikt og forståelse for fagets relevans, grunnleggende ferdigheter, kjerneelementene, tverrfaglige temaer og dybdelæring i skolefaget fremmedspråk. 

Emnet vil ha hovedfokus på følgende tema: 

 • kommunikasjon 
 • språklæring og flerspråklighet 
 • interkulturell kompetanse og samiske perspektiv 
 • språk og teknologi 
 • vurdering i skolefaget fremmedspråk 


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper 

Studenten har kunnskap om: 

 • arbeid med forskjellige muntlige og skriftlige teksttyper 
 • metoder i grammatikkundervisningen 
 • læringsstrategier, læringsarenaer og arbeidsmetoder 
 • bruk av teknologi for å fremme målspråket 
 • flerspråklighet som ressurs i fremmedspråksundervisningen 
 • utvikling av interkulturell kompetanse 
 • motivasjon og læring 
 • tilpasset opplæring i fremmedspråksundervisningen 
 • vurdering av muntlige og skriftlige elevtekster i henhold til forskrifter 
 • styringsdokumenter for fremmedspråkene i skolen 

 

Ferdigheter 

Studenten kan: 

 • reflektere over og vurdere egen undervisning for å kunne fornye og utvikle fagdidaktisk kompetanse 
 • lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser 
 • bruke varierte og motiverende arbeidsmetoder i undervisningen 
 • beskrive kjennetegn for kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring og gi læringsfremmede tilbakemeldinger og fremovermeldinger 
 • bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og faglig utvikling 
 • legge til rette for elevers utvikling av interkulturell kompetanse 
 • bruke styringsdokumenter i planlegging av undervisningen 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningsformer og arbeidsformer omfatter forelesninger, seminarer, presentasjoner, arbeid i grupper, IKT-baserte undervisningsformer og praktiske øvelser. Gjennom de ulike aktivitetene får studentene erfaring med varierte arbeidsmetoder, læremidler og uttrykks- og vurderingsformer.

Undervisningsomfanget er på om lag 40 timer

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

 

Det foreligger en egen emnebeskrivelse for praksis PFF-3001, den angir læringsutbytte for praksis i lektorutdanningen for 4. år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen fastsatt frist før man kan fremstille seg til eksamen:

 • et forberedt muntlig innleg
 • obligatorisk deltakelse i 80 % i undervisningen i emnet
 • bestått praksis 4. studieår

Arbeidskrav evalueres med «godkjent» / «ikke godkjent».

 

Eksamen består av:

 • Hjemmeeksamen over to dager

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.  

Ved karakter F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PFF-3028
 • Tidligere år og semester for dette emnet