vår 2022
RUS-1001 Russisk grunnkurs 2 - 20 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i studieretning russisk på bachelorgradsnivå og kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse og RUS-0100 Russisk grunnkurs 1 eller russisk nivå I/II fra videregående skole.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

RUS-1010 Grunnkurs i skriftlig og muntlig russisk 10 stp
RUS-1020 Russisk tekst og tale 1 5 stp
RUS-1040 Russisk grammatikk 10 stp

Innhold

Dette emnet gir en grundig oversikt over russisk grammatikk og omfatter også tekstarbeid, oversettelse og muntlige øvelser relatert til Russland i dag.

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • kunnskaper om de grunnleggende grammatiske konstruksjonene i russisk, bl.a. bøyning av substantiv, adjektiv og verb,
 • kunnskaper om viktige grammatiske kategorier, for eksempel kasus og aspekt
 • grunnleggende ordforråd

Ferdigheter

Du kan:

 • forstå og føre enkle samtaler på russisk
 • skrive enkle tekster på russisk
 • oversette enkle tekster til og fra russisk
 • lese enkle tekster på russisk


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og russisk.

Undervisning

Undervisningen er organisert som forelesninger og øvelser innenfor grammatikk, oversettelsesøvelser, tekstarbeid og samtale- og lytteøvelser. Grammatikkdelen gir en oversikt over russisk grammatikk med spesiell vekt på de emner som ikke behandles grundig i RUS-0100 Russisk grunnkurs 1. Det gis skriftlige øvelsesoppgaver ukentlig. Tekstarbeidet tar hovedsaklig utgangspunkt i kortprosatekster (sakprosa og/eller skjønnlitteratur) eller dikt. En del av tekstene vil ha relevans for russisk kultur og russiske samfunnsforhold. Oversettelsesøvelsene går ut på at studentene leverer og får rettet og gjennomgått oversettelser hver uke. I den muntlige delen trener studentene på å føre samtaler på russisk over forholdsvis enkle emner, og lærer seg russisk uttale og intonasjon.

Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før du kan fremstille deg til eksamen:

 • 70 % oppmøte på undervisningen
 • 70 % av grammatikkøvelsene og 70 % av oversettelsene må være levert og godkjent innen den ukentlige fristen.
 • Du skal også være til stede på minst 1 filmvisning og få godkjent en lytteprøve.

Eksamen består av:

 • en skriftlig eksamen på 5 timer
 • en muntlig eksamen.

Den skriftlige prøven omfatter

 • oversettelse til norsk av tekst fra pensum
 • oversettelse av ukjent tekst til russisk
 • spørsmål om grammatikk

I vurderingen av skriftlig eksamen teller oversettelse til norsk 20 %, oversettelse til russisk 40 % og grammatikk 40 %. Alle deler må bestås for at skriftlig eksamen skal være bestått. Muntlig eksamen omfatter:

 • lesning av og samtale om ukjent tekst på russisk
 • samtale på russisk om et emne fra pensum

Det gis en samlet karakter for emnet, hvor skriftlig eksamen teller 60 % og muntlig eksamen teller 40 %. Både skriftlig og muntlig eksamen må være bestått for at man skal bestå emnet som helhet.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk. Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved kontinuasjoneksamen må alle eksamensdeler tas på nytt. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: RUS-1001
 • Tidligere år og semester for dette emnet