vår 2022
RUS-2025 Praktisk skriftlig og muntlig russisk - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i studieretning russisk på bachelorgradsnivå, og kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.

Forkunnskapskrav: RUS-1025 Russisk grammatikk og tekstarbeid.


Obligatorisk forkunnskapskrav

RUS-1025 Russisk grammatikk og tekstarbeid

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

RUS-2020 Russisk tekst og tale 2 5 stp
RUS-2030 Oversettelse til russisk 2 5 stp

Innhold

Emnet omfatter skriftlige øvelser i å oversette fra norsk til russisk og øvelser i å bruke russisk muntlig.

Hva lærer du

Du får oppøvet uttale, forståelse og kommunikasjonsevne og blir flinkere i oversettelse og praktisk grammatikk.

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • kunnskaper om de sentrale grammatiske konstruksjoner i russisk, bl. a. bruk av preposisjonsuttrykk og partikler
 • et avansert ordforråd
 • kunnskaper om viktige forskjeller mellom norsk og russisk språkbruk

Ferdigheter:

Du kan:

 • oversette middels vanskelige tekster til russisk
 • forstå middels vanskelige tekster i russisk
 • føre samtaler på russisk om dagligdagse emner, eller emner knyttet til kultur og samfunn i den russiskspråklige verden.


Undervisnings- og eksamensspråk

Russisk og norsk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og øvelser. Studenten leverer og får rettet og gjennomgått skriftlige oversettelsesoppgaver hver uke. Oversettelsesoppgavene har variert ordforråd og tematikk, og en del av tekstene tar opp emner relatert til moderne russiske samfunnsforhold.

I undervisningen inngår også muntlige øvelser. Studentene lærer å bruke språket aktivt i kjente situasjoner, diskutere nyheter og utveksle synspunkter. Hjemmearbeid omfatter lytteøvelser (der studentene skriver ned det de hører på cd) og lesning av enklere tekster uten ordbok.

Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent til fastsatt frist før man kan fremstille seg til eksamen:

 • 70 % oppmøte på undervisningen.
 • én kort muntlig presentasjon på ca. 10 minutter på russisk. Emnet avtales med faglærer.
 • 70 % av oversettelsesoppgavene
 • 70 % av tekstforståelseprøvene
 • 70 % av lytteprøvene med godkjent resultat innen den ukentlige fristen.

Eksamen er todelt og består av:

 • en skriftlig prøve på 3 timer som omfatter oversettelse av en ukjent tekst på ca. 200 ord til russisk. Ingen hjelpemidler er tillatt.
 • en muntlig prøve på ca. 15-30 minutter i slutten av semesteret.

Muntlig eksamen består av ett eller flere av følgende momenter: a) Studenten leser en tekst fra pensum. Studenten oversetter teksten til norsk og/eller svarer på spørsmål på russisk i tilknytning til teksten. b) Samtale på russisk med utgangspunkt i et tema fra pensum. Det gis en samlet karakter for emnet. Muntlig og skriftlig eksamen teller likt. Både muntlig og skriftlig eksamen må være bestått for at man skal bestå emnet som helhet.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk. Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved kontinuasjoneksamen må alle eksamensdeler tas på nytt. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: RUS-2025
 • Tidligere år og semester for dette emnet