vår 2022
RUS-2980 Fordypningsoppgave i russisk språk- eller litteraturvitenskap (lektorutdanningen trinn 8 - 13) - 10 stp

Emnetype

Fordypningsoppgaven i russisk språk- eller litteraturvitenskap er obligatorisk for studenter på lektorutdanning med studieretning russisk.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Innhold

Fordypningsoppgaven skal gi studentene mulighet til å fordype seg i et avgrenset tema innenfor studieretningsfaget og forberede for mastergradsoppgaven ved å gi øvelse i akademisk skriving.

Tema for oppgaven velges i samråd med faglærer innenfor russisk språk eller litteratur/kultur. Tema kan velges i tilknytning til undervisningen i et 2000-emne som går i samme semester, eller med utgangspunkt i et tidligere 1000-emne.

Bestått fordypningsoppgave er en forutsetning for å kunne begynne på mastergradsdelen av studiet.


Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • kunnskap om hvordan en kan utforme en språk- eller litteraturvitenskapelig problemstilling
 • forståelse for hvordan en med utgangspunkt i egen problemstilling tilegner seg teori og/eller empirisk materiale for en selvstendig språk- eller litteraturvitenskapelig drøfting
 • god innsikt i en avgrenset del av faget

Ferdigheter:

Du kan:

 • presentere et faglig innhold på korrekt språk og med god framstillingsform
 • drøfte et utvalgt tema ut fra ulike kilder og tilnærmingsmåter
 • bruke kilder og referanser etter fagets akademiske standard
 • behandle et faglig tema på en etisk forsvarlig måte


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning/veiledning knyttet til fordypningsoppgaver i russisk blir gitt på russisk med norsk eller engelsk som støttespråk.

Fordypningsoppgaver i russisk språk- eller litteraturvitenskap skal skrives på russisk, norsk eller annet språk etter avtale med veileder.


Undervisning

Undervisningen består av veiledning som gis individuelt og/eller i gruppe. Om det gis gruppeveiledning, må studentene være forberedt på å legge fram problemstillingen og mindre deler av oppgaven til diskusjon der. Studentene vil få individuell veiledning i samband med valg av tema for oppgaven, etter innlevert oppgaveutkast om lag midtveis i semesteret og på hele oppgaven mot slutten av semesteret. Slik individuell veiledning forutsetter at studentene overholder frister satt av faglærer.

Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Ved starten på semesteret skal studentene diskutere tema og opplegg for oppgaven pluss aktuell pensumlitteratur med faglærer og få dette godkjent, og om lag midtveis i semesteret, innen frist fastsatt av faglærer, skal det leveres inn et oppgaveutkast.

Eksamen består av

 • en semesteroppgave som skal leveres innen oppgitt frist, og som vurderes med karakterene "Bestått" og "Ikke bestått".

Oppgaven skal være på 15-20 sider og skrives under veiledning om et selvvalgt tema godkjent av faglærer.

Det skal framgå av innholdet i semesteroppgaven at pensumet i emnet er benyttet under arbeidet med oppgaven.

Etter avtale med faglærer kan oppgaven skrives av to eller tre studenter i fellesskap. Omfanget av oppgaven må da økes med henholdsvis 50 og 100 %. Studenter som skriver oppgave sammen, får samme karakter.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Time New Roman, 12 pkt, 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret. Ved kontinuasjonseksamen leverer en inn samme oppgave i revidert form. I samband med revisjonen har studenten krav på veiledning én gang.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: RUS-2980
 • Tidligere år og semester for dette emnet