vår 2022
SIK-2011 Miljøforurensning og konsekvensanalyser - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

9391

Innhold

Kurset introduserer forskjellige typer miljøforurensninger fra menneskelige aktiviteter, inkludert luftforurensning, støyforurensning, vannforurensning, forurensning fra fast avfall og håndtering av fast avfall og stråleforurensning. For hver enkelt forurensning vil kurset dekke følgende sentrale elementer: definisjonen av forurensning, forurensningskilder, effekter fra forurensninger, overvåkning, forebygging og kontrollteknikker for forurensning.  

I tillegg blir viktige globale miljøproblemer introdusert, inkludert globale klimaendringer, sur nedbør, utvinning av naturressurser og effekter dette har på miljøet og menneskers helse.  Den siste delen av kurset omhandler miljølovgivning og internasjonale standarder, miljørisikoanalyse og konsekvensvurdering, saneringsteknikker for de forurensede lokalitetene, og miljøstyringssystemer i samsvar med ISO 14001. 


Anbefalte forkunnskaper

KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi

Hva lærer du

Kunnskap 

Etter gjennomføring av emnet, har kandidaten bred kunnskap om:  

 • Terminologiene i miljøforurensning  
 • Kildene og ulike typer miljøforurensning 
 • Teknikker for overvåkning, forebygging og kontroll av miljøforurensning 
 • Aktuelle globale miljøforurensninger 
 • Generell metodikk for vurdering av miljøforurensning 
 • Metoder for miljøkonsekvensvurdering  
 • Risikostyring for miljø 
 • Miljølovgivning og internasjonale standarder 

Ferdigheter 

Etter gjennomføring av emnet, kan studenten:  

 • Beskrive kildene og typene av miljøforurensning  
 • Forklare forskjellige teknikker for måling av miljøforurensning   
 • Kjenne til aktuelle teknikker for forebygging og kontroll av miljøforurensning 
 • Kjenne til lovgivningen knyttet til miljøforurensning   
 • Anvende hensiktsmessig utstyr og teknikker til å identifisere og kontrollere miljøforurensning  
 • Utføre en miljørisikoanalyse og vurdere en spesifikk industriell aktivitet 
 • Utføre en miljøkonsekvensvurdering for en spesifikk industriell aktivitet 

Kompetanse 

Etter gjennomføring av emnet, har studenten følgende generelle kompetanse:    

 • Student vil forstå miljøforurensningsprosessen fra menneskelige aktiviteter, forebygge og kontrollere forurensningen ved hjelp av ulike teknikker og lovverk 
 • Student vil ha generell kompetanse i miljørisikoanalyse, -vurdering og -styring. 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

36 timer forelesninger og 12 timer øvinger  

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen som teller 100 %. Bokstavkarakter A - E, F -stryk. 

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester, hvis emnet er obligatorisk i studieprogrammet. Studenter med gyldig fravær tilbys utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.  

Obligatoriske arbeidskrav: 5 obligatoriske øvinger der minst 4 må være innlevert og godkjent for å få tilgang til eksamen. 


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SIK-2011
 • Tidligere år og semester for dette emnet