vår 2022
SOA-1000 Hva er kultur? - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i sosialantropologi og tas vanligvis i første semester. Emnet passer godt som valgemne for samfunnsfag og humanistiske fag.

Emnet kan tas som enkeltemne.

Det tilbys kun undervisning og eksamen i vårsemester.


Opptakskrav

Emnet forutsetter gode lesekunnskaper i engelsk i tillegg til ferdigheter i det norske språk.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere grad.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SOA-1001 Kulturforståelse. Innføring i sosialantropologi 2 stp
SOA-1001 Innføring i sosialantropologi 2 stp

Innhold

Innføring i bruk av kulturbegrepet.

Emnet gir en innføring i den antropologiske bruken av kulturbegrepet. Det gir eksempler på hvordan kulturbegrepet brukes til å synliggjøre kontraster og sammenhenger i tankemønstre og atferdsformer blant mennesker. Emnet gir også en oversikt over ulike kulturteorier og deres plass i faghistorien, samt et innblikk i den moderne diskusjonen omkring begrepets egnethet som faglig nøkkelbegrep og bruken av kulturbegrepet i dagligspråket.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal:

 • ha grunnleggende kunnskap om og forståelse av ulike bruk av kulturbegrepet
 • ha kjennskap til kulturbegrepets historie
 • ha kjennskap til rollen kulturbegrepet har spilt som analytisk redskap i antropologien

Ferdigheter

Studenten skal:

 • kunne skille mellom forskjellige perspektiver på kultur
 • kunne reflektere faglig omkring kulturbegrepet og anvende dette kritisk

Kompetanse

Studenten skal:

 • kunne kommunisere med andre om emnets tema og formidle sentrale ideer, teorier og problemstillinger om begrepet kultur
 • kunne videreutvikle sine kunnskaper, ferdigheter og forståelse om kulturbegrepet gjennom videre studier


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Det er mulig å besvare eksamen på norsk, svensk og dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk rettes til instituttet.


Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer.

Det settes opp 10 dobbeltimer med forelesninger og ca 5 dobbelttimer med seminarer.


Information to incoming exchange students

This course is open for inbound exchange students.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: INBOUND STUDENT MOBILITY: COURSE COORDINATORS AT THE FACULTIES | UiT


Eksamen

Arbeidskav: Obligatorisk deltakelse på minimum 3 seminar.

Arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Eksamen:

Eksamen består av en 6-timers skoleeksamen. Karakterskala fra A-E for bestått og F for ikke bestått. Ingen hjelpemidler er tillatt på skriftlig skoleeksamen. Sensur blir offentliggjort i StudentWeb senest tre uker etter eksamensdato.

Kontinueringseksamen:

Det tilbys kontinueringseksamen ved karakteren F.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SOA-1000
 • Tidligere år og semester for dette emnet