vår 2022
SOK-1002NETT Mikroøkonomi: Økonomisk atferd, markeder og priser - 10 stp

Sist endret: 21.01.2022

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne, men for å kunne ta dette emnet bør du ha kunnskaper tilsvarende BED-1007/BED-1007NETT  Matematikk for økonomer.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: For å kunne ta dette emnet bør du ha kunnskaper tilsvarende BED-1007 Matematikk for økonomer. Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.


Studiepoengreduksjon

SOK-1002 Mikroøkonomi: Økonomisk atferd, markeder og priser 10 stp

Innhold

Dette er et grunnleggende kurs i mikroøkonomi som begynner på et elementært nivå der begrep og prinsipper fra faget forklares på en intuitiv måte og ved hjelp av grafisk fremstilling. Deretter gis en innføring i bruk av de redskapene som er ofte brukt i formell mikroøkonomisk analyse. Blant problemstillingene finner man konsumentenes atferd og etterspørselsforhold, produksjonsteori og markedsforhold som frikonkurranse og monopol. Offentlige markedsinngrep, som f. eks. avgifter og subsidier, studeres også. Man drøfter i tillegg sentrale begrep fra velferdsøkonomi som for eksempel avveiningen mellom effektivitet og fordeling i en økonomi.

Hva lærer du

KUNNSKAP

Kandidaten:

 • Har bred kunnskap om produksjons-, konsument- og markedsteori.
 •  Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor mikroøkonomiske teorier om konsumvalg og produksjonsvalg.
 •  Kan oppdatere sinn kunnskap innenfor mikroøkonomisk teori om konsum- og produksjonsvalg.
 • Kjenner til mikroøkonomiens historie, trandisjoner, egenart og plass i samfunnet.

FERDIGHETER

Kandidaten:

Kan anvende mikroøkonomisk teori på grunnleggende praktiske og teoretiske problemstillinger og gjøre rede for sine valg. Herunder gi en teoretisk og analytisk beskrivelse av og begrunnelse for:

 • hvordan nyttemaksimerende konsumenter og profittmaksimerende produsenter fatter optimale beslutninger under forskjellige former for markedsforutsetninger
 • grunnleggende velferdsteoretiske konsepter herunder: hvordan markedsmekanismer kan skape en effektiv tildelning av resurser under fullkommen konkurranse, hvordan effekter markedsmakt og markedsimperfeksjoner har på velferdsnivået og hvordan reguleringer kan påvirke tilpassinger og det velferdsøkonomiske resultatet.
 • Kan reflektere over egen faglig utøvelse innenfor grunnleggende mikroøkonomi og justere denne under veiledning.
 • Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og knytte dette til en problemstilling innenfor grunnleggende mikroøkonomisk teori for konsumpsjonsvalg under fullkommen konkurranse og produksjonsvalg under fullkommen konkurranse og monopol.
 • Kan anvende relevante faglige verktøy, for eksempel grafisk illustrasjon og enklere matematisk analyse, for å analysere grunnleggende mikroøkonomiske problemstillinger.

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten:

 • Har kunnskap om relevante mikroøkonomiske problemstillinger knyttet til konsum-, produksjon og markedsteori.
 • Kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter og benytte mikroøkonomisk analyse som beslutningsgrunnlag som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 •  Kan formidle sentrale mikroøkonomiske teorier, mikroøkonomiske problemstillinger. Ha evne til å synliggjøre problemstillingen og løsningen både i grafisk, analytisk og i muntlig form.
 • Kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor mikroøkonomisk teori og analyse og delta i diskusjoner og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • Kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser innenfor mikroøkonomisk forskning

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

En kombinasjon av opptak av forelesninger og ferdiginnspilt materiale.

Undervisningen streames live fra UiTs lokaler i Alta og opptak vil kunne bli brukt på et senere tidspunkt. Handelshøgskolen har gjennomført en vurdering av behandlingsgrunnlaget  interesseavveining og henviser til Datatilsynets veileder om behandlingsgrunnlag.

Behandlingsgrunnlaget er «berettiget interesse» og formålet med bruken er å få formidlet faglig innhold og lærings prosesser. Live sendinger blir lagret og publisert på Canvas slik at materialet senere kan benyttes som repetisjon og/eller ses av studenter som ikke kunne følge Live sendingene (arbeid, sykdom etc). Innspillinger av høy kvalitet vil kunne benyttes også for senere års inntak dersom det er behov for det, men kun opptak av typen der foreleser er i sentrum.


Eksamen

Arbeidskrav:

Det er arbeidskrav/oppgaver som må være godkjente for å få avlegge eksamen.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Eksamen:

6 timers individuell skoleeksamen.

Bokstavkarakterer A-F, der F er stryk.

Skriftlig eksamen avholdes ved campusene i Alta, Tromsø, Kirkenes, Harstad og Narvik, samt ved Nord-Troms studiesenter, Vadsø Studiesenter og studiesenteret på Finnsnes. I tillegg vil det bli avhold skriftlig eksamen på nærmere bestemt lokasjon i Oslo. Ved eksamensavvikling i Oslo og ved studiesentre vil det påløpe en viss egenandel for dekning av eksterne utgifter (leie av lokaler, ekstravakter etc.).

Studentene må selv velge eksamenssted når de registrerer seg til eksamen i studentweb. Studenter som ikke registrerer eksamenssted vil bli plassert på eksamenslisten i Tromsø eller Alta.

 

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig  skoleeksamen (teller 100%) og avvikles kun ved Campus (Alta, Kirkenes, Harstad, Narvik og Tromsø).


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SOK-1002NETT