vår 2022
SPL-2012 GIS i samfunns- og arealplanlegging - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorstudenter i samfunnsplanlegging og kulturforståelse, men kan også tas som valgemne av andre studenter. I tilfelle begrenset kapasitet på pc-lab bør studenter påregne å installere programvare på egen laptop. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag) 

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SVF-2005 Geografiske informasjonssystem i fortid, nåtid og framtid I 10 stp

Innhold

Kurset gir en innføring i studiet av hvordan stedfestet informasjon produseres og representeres gjennom geografiske informasjonssystemer (GIS), og hvordan dette anvendes innenfor ulike samfunnsområder slik som naturforvaltning, samfunns- og arealplanlegging på ulike nivåer. Målet med kurset er at studentene kan besvare romlige problemstillinger ved hjelp av kvalitative og kvantitative GIS-analyser og anvende dette i egne prosjekter. Det skal gi en grunnleggende forståelse av kartografisk teori og metode, med vekt på læring gjennom praktiske øvelser. 

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

  • Kunnskap om ulike systemer for håndtering og analyse av romlige data
  • Grunnleggende forståelse av kartografisk teori og metode
  • Innsikt i bakgrunnen for og organiseringen av GIS i norsk samfunns- og arealplanlegging
  • Innsikt i ulike teknikker for visualisering av geografiske data

Ferdigheter

Studenten kan:

- samle inn, systematisere og gjøre enkle analyser av geografisk informasjon ved hjelp av GIS

- digitalisere geografisk informasjon og produsere egne geografiske data

- representere geografisk informasjon på kart på ulike måter og svare på romlige spørsmål ved hjelp av GIS

- koordinere og tilrettelegge geografisk informasjon for ulike brukergrupper

Kompetanse

- grunnleggende kompetanse i kvantitative og kvalitative analyser ved hjelp av GIS

- anvende GIS i utredningsprosjekter

- anvende GIS som verktøy i samfunns- og arealplanlegging

- kunnskap om ulike verktøy for analyse og fremstilling av geografiske data


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Kurset er basert på en kombinasjon av forelesinger (ca. 10 dobbelttimer) og praktiske øvelser i pc-lab (ca. 20 dobbelttimer) organisert rundt praktiske øvelser med programvare fra ArcGIS-familien. Det legges vekt på studentaktive læringsformer hvor studentene lærer av og hjelper hverandre i grupper på lab og i digitale læringsrom. Emnet gis vanligvis i form av intensiv undervisning. 

Information to incoming exchange students

This course is open for inbound exchange students.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: INBOUND STUDENT MOBILITY: COURSE COORDINATORS AT THE FACULTIES | UiT


Eksamen

Arbeidskrav:

Undervisningen er delt inn i fire tematiske moduler, der hver modul avsluttes med en arbeidsoppgave (quiz, selvstendig oppgave og/eller deltakelse i diskusjon), der to av disse skal være praktiske arbeidsoppgaver som innleveres og godkjennes som arbeidskrav. Arbeidsoppgavene kan forbedres fram til innlevering av mappe. 

Eksamen består av:

En 6-timers skoleeksamen med alle hjelpemidler tillatt.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: SPL-2012
  • Tidligere år og semester for dette emnet