vår 2022
STA-0001 Brukerkurs i statistikk 1 - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i ulike studieprogram, men inngår ikke i program for matematikk og statistikk. Det kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 + R2 og i tillegg enten:

 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1+ 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2

Anbefalte forkunnskaper er MAT-1001 Kalkulus 1 eller tilsvarende.

Søknadskode 9336 - enkeltemner i realfag.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

STA-1001 Statistikk og sannsynlighet 5 stp
SB-1 Brukerkurs i statistikk 9 stp
HEL-1002 Innføring i basal statistikk 2 stp

Innhold

Beskrivende statistikk for en og to variabler. De vanligste sannsynlighetsmodellene (binomisk, normal, m.fl.). Estimering, konfidensintervall og hypotesetesting. Regresjon og variansanalyse. Ikke-parametriske tester. Analyse av tabelldata.

Emnet vil gi et grunnlag for å gjennomføre enkle statistiske analyser av telledata og kontinuerlige data, en eller flere variabler samlet. Statistikkpakker benyttes, men det er ikke nødvendig for å gjennomføre kurset.


Anbefalte forkunnskaper

MAT-0001 Brukerkurs i matematikk

Hva lærer du

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne/ha kjennskap til:
 • Sammenfatte datamateriale i grafiske fremstillinger (histogram, linjediagram) og beskrivende mål (gjennomsnitt og standardavvik).
 • Vanlige sannsynlighetsmodeller, binomisk, hypergeometrisk, poisson, normalfordeling.
 • Gjennomføre enkle statistiske analyser av binomiske og normalfordelte data, ett og to utvalg.
 • Enkel lineær regresjon samt enveis variansanalyse.
 • Enkle ikke-parametriske metoder.
 • Krysstabellanalyse.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger: 40 t Øvelser: 30 t

Eksamen

En skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100 %.

Karakterskala: Bokstavkarakterer A-F.

Kontinuasjonseksamen (§ 22): Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.

Utsatt eksamen (§§ 17 og 21): Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.

Arbeidskrav Obligatoriske øvelser kreves godkjent for adgang til å avlegge eksamen.

For mer informasjon, se forøvrig:

 • - Utfyllende bestemmelser for eksamener ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: STA-0001
 • Tidligere år og semester for dette emnet