vår 2022
STA-2003 Tidsrekker - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet inngår i studieprogrammet Matematiske realfag - bachelor. Det kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 + R2 og i tillegg enten:

 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1+ 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2

Anbefalte forkunnskaper er STA-1001 Statististikk og sannsynlighet eller tilsvarende.

Søknadskode 9336 - enkeltemner i realfag.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

S-220 Tidsrekker 10 stp

Innhold

Emnet gir en innføring i tidsrekker for studenter med god matematisk bakgrunn. Stasjonære prosesser, tidsrekkeregresjon, spektralanalyser samt filterteori blir behandlet. Teorien blir illustrert gjennom anvendelser i signalanalyse og økonomi.

Anbefalte forkunnskaper

STA-1001 Statistikk og sannsynlighet

Hva lærer du

Studentene skal utvikle ferdigheter i :

A) Matematisk kunnskap i tidsdomene om statistiske tidsrekkemodeller. B) Matematisk kunnskap i frekvensdomene om statistiske tidsrekkemodeller. C) Modelltilpasning til en observert tidsrekke i tidsdomene. D) Modelltilpasning til en observert tidsrekke i frekvensdomene.

Studentene skal kunne bruke ferdigutviklede dataprogram som eksempel R.

Etter endt kurs skal studentene mer detaljert innenfor disse 4 områdene:

A)

 • Kjenne kausale ARMA(p,q) prosesser i tidsdomene (inkludert sesong modeller).
 • Kunne skrive prosessene ved en uendelig MA representasjon.
 • Kunne skrive prosessene ved en uendelig AR representasjon.
 • Finne autokovariansfunksjonen.
 • Finne partiell autokovariansfunsjon.
 • Kunne gjøre flerstegs prediksjon.
 • Kunne bruke Durbin-Levinson algoritmen.
 • Finne prediktorer ved å anta ARMA(p,q) modell med q > 0 og se på uendelig AR representasjon av modellene.

B)

 • Bli fortrolig med Fouriertransformering.
 • Forstå hvordan spektraltettheten reflekterer periodiske egenskaper til en stasjonær prosess.
 • Finne spektraltettheten til en kausal og invertibel ARMA(p,q) prosess.
 • Finne spektraltettheten etter lineær filtrering av en stasjonær prosess.

 C)

 • Kunne tilpasse ARMA(p,q) prosess til et datasett.
 • Kunne gjennom transformasjon, trendmodellering eller differensiering oppnå stasjonære data.
 • Kunne finne beste valg av p og q i en ARMA(p,q) prosess. (modellidentfikasjon, model selection).
 • Estimere parametrene i en ARMA(p,q) prosess.
 • Finne estimater av fordelingene til estimatorene enten ved bootstrapping, Monte Carlo simulering, eller asymptotisk teori.
 • Analysere modelltilpasning ved residualanalyse.
 • Foreta prediksjon i et datamateriale.

 D)

 • Kunne ikke- parametrisk spektralestimering ved glatting av periodogrammet.
 • Utføre parametrisk spektralestimering ved bruk av ARMA(p,q) modeller.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesninger: 40 t Øvelser: 30 t

Eksamen

En skriftlig eksamen av 4 timers varighet som teller 100 %.

Karakterskala: Bokstavkarakterer A-F.

Kontinuasjonseksamen (§ 22): Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.

Utsatt eksamen (§§ 17 og 21): Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.

Arbeidskrav Obligatoriske øvelser kreves godkjent for adgang til å avlegge eksamen.

For mer informasjon, se forøvrig:

- Utfyllende bestemmelser for eksamener ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: STA-2003
 • Tidligere år og semester for dette emnet