vår 2022
STV-1002 Norsk politikk: Institusjoner og prosesser - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap og bachelorgradsprogrammet i politikk, økonomi og filosofi. Passer som støtteemne for andre samfunnsfag, jus, fiskerifag og humanistiske fag. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

STATSV-101 Offentlig politikk og administrasjon 7.5 stp

Innhold

Emnet gir en innføring i hovedtrekkene ved det norske politiske systemet - med særlig vekt på institusjoner, organisasjonsstruktur og beslutningsprosesser på ulike nivå. Emnet gir kunnskap om Stortinget, regjering og sentralforvaltning, kommunale og fylkeskommunale styringsorganer, sametingets rolle samt forholdet mellom offentlige myndigheter og organiserte interesser i samfunnet.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • sentrale politiske og administrative institusjoner; hvordan de er organisert og fungerer
 • hvordan offentlig politikk utformes og iverksettes
 • hovedtrekkene ved det norske lokalstyret

Ferdigheter

Studenten kan:

 • redegjøre for makt- og innflytelsesrelasjoner i norsk politikk og forvaltning
 • anvende denne kunnskapen i analyser av faglig funderte og politisk relevante problemstillinger

Kompetanse

 • formidle forskningsbasert, statsvitenskapelig kunnskap om norsk politikk og forvaltning
 • anvende denne kunnskapen i faglige og allmennpolitiske diskusjoner om sentrale spørsmål og problemstillinger vedrørende norsk politikk og forvaltning

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Det gis 10 dobbeltimer med forelesning (totalt 20 timer) og 7 dobbeltimer med seminar (totalt 14 timer). Gjennom seminarundervisningen får studentene trening i å legge frem sentrale pensumbidrag og diskutere faglige problemstillinger.

 

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav.

Du må levere og få godkjent et obligatoriske arbeidskrav for å kunne ta eksamen i STV-1002. Arbeidskravet gjennomføres over én uke og kan gjøres individuelt eller som samarbeid hvor to studenter leverer en felles oppgave. Omfang om lag 2000 ord/ 3000 ord. (to studenter).

Vurderes som godkjent/ikke godkjent 

Eksamen

En 6 timers skoleeksamen

Eksamen vurderes med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: STV-1002
 • Tidligere år og semester for dette emnet