vår 2022
STV-1003 Sammenlignende europeisk politikk - 10 stp

Sist endret: 20.05.2022

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap. Det passer som støtteemne for andre samfunnsfag, jus, fiskerifag og humanistiske fag. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere grad.


Studiepoengreduksjon

STATSV-103 Internasjonal politikk og komparativ politikk 10 stp

Innhold

Sammenlignende europeisk politikk studerer de politiske systemers utvikling over tid i Europa, med vekt på hva som kan forklare variasjonene landene imellom.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • framveksten av den moderne staten
 • ulike veier frem mot det demokratiske systemet
 • ulike modeller for utforming av demokratiske institusjoner
 • ulike modeller for politisk organisering og deltakelse
 • logikken i tilnærmingen komparativ politikk, dens praktiske anvendelse og typiske forskningsspørsmål

Ferdigheter

Studenten kan:

 • redegjøre for sentrale forskjeller mellom politiske systemer i Europa og analysere bakgrunnen for slike forskjeller ved hjelp av metoder og teori fra komparativ politikk
 • drøfte selvstendig rollene til sub- og overnasjonale organisasjoner og aspirasjoner i dagens Europa

Kompetanse Studenten er kompetent til å formidle statsvitenskapelig kunnskap om politiske systemer i Europa og sammenlignende politikk generelt og har tilstrekkelig innsikt til å kunne diskutere sentrale spørsmål innen sammenlignende politikk i en faglig sammenheng.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Det gis 10 dobbeltimer med forelesning (totalt 20 timer) og 7 dobbeltimer med seminar (totalt 14 timer). Gjennom seminarundervisning får studentene trening i å legge frem faglig stoff.

Eksamen

Arbeidskrav

Ingen arbeidskrav.

Eksamen

En 7 timers skriftlig digital hjemmeeksamen (om lag 2500 ord).

Eksamen vurderes med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: STV-1003