vår 2022
SVF-8040 Kvalitativ forskning - 5 stp

Søknadsfrist

Ph.d.-studenter ved UiT Norges arktiske universitet søker undervisningsopptak ved å melde seg til undervisning i studentweb innen 1. februar.

Andre søker opptak via søknadsweb. innen 1. desember.

Søknadskode: 9301.


Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Målgruppe: Ph.d.-studenter, først og fremst innen samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag, men og også for andre relevante fagområder.


Opptakskrav

Forkunnskapskrav: Mastergrad eller tilsvarende samt kvalitativ metode på mastergradsnivå er obligatorisk forkunnskap.

For studenter som ved opptak til emnet ikke har tilstrekkelig grunnlag i kvalitativ metode (tilsvarende mastergradsnivå), er det krav om gjennomføring av et ikke-studiepoengsgivende forkurs som består av følgende to deler:

 • Deltakelse i undervisning på forkurs (nett- eller campusbasert, undervisningsform kan variere)
 • Godkjent skriftlig arbeidskrav (2-3 sider) ut fra oppgitt oppgavetekst. Vurderes som Bestått/Ikke bestått.

Minste antall deltakere er 5.


Innhold

Emnet tar opp ulike temaer knyttet til kvalitativ forskning og metodologi i samfunnsvitenskapene. Temaene kan gjelde hele forskningsprosessen som for eksempel kvalitet i kvalitativ forskning, eller deler av den, for eksempel analyseprosessen. Det vil være tema og metoder som er alminnelig brukt, og ikke spesialiseringer.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten har:

 • Gode kunnskaper og ferdigheter innen kvalitative metoder og metodologi på et høyt nivå.
 • God kunnskap om etiske retningslinjer for kvalitativ forskning.
 • God kjennskap til den vitenskapelige diskusjonen rundt de forskningsmetodene de velger å bruke i sitt arbeid.
 • God kunnskap om forskningsprosessen

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Kritisk lese og kommentere kvalitative arbeider gjort av andre.
 • Finne og anvende relevant faglitteratur.
 • Reflektere over datahåndtering.

Kompetanse

Studenten skal:

 • Være godt kvalifisert til å gjennomføre en kvalitativ, empirisk undersøkelse på doktorgradsnivå.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet tilbys hvert andre år (2022, 2024, 2026)

Emnet tilbys i to samlinger og minimum en av samlingene vil være basert på fysisk fremmøte.

I første samling vil det være to dager med undervisning. Ulike undervisningsformer vil kunne benyttes; forelesninger, seminarer, paper-presentasjoner og peer-learning. I andre samling vil hovedvekten ligge på presentasjon og diskusjon av utkast til paper. Begge samlingene har obligatorisk deltakelse.

 • Undervisning: Første samling består av 8-10 timer undervisning.

Paper-presentasjon: Presentasjonen skal skje i grupper. Alle deltakerne skal levere et utkast til paper (3-5 sider) til paper ca. to uker før andre samling. Paperne presenteres og diskuteres i grupper. Det skal være minst en faglærer som kommenterer utkastet til paper.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Utkast til paper (3-5 sider), og framlegg i gruppe.
 • Muntlige kommentarer til medstudenter på deres paper.
 • Obligatorisk fremmøte på undervisning. Ved fravær ut over 25 prosent vil arbeidskravet ikke bli godkjent.

Eksamen består av:

Paper knyttet til det tema som emnet tar opp det året studenten deltar. Det skal leveres utkast til paper ca. 6 uker før eksamen skal leveres, og utkastet skal legges fram og diskuteres i gruppe på emnets andre samling ca. 4 uker før eksamensbesvarelsen skal leveres.

Eksamensbesvarelsen skal være på ca. 8-10 sider (3-4000 ord).

Eksamen vurderes med Bestått/ Ikke bestått.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: SVF-8040
 • Tidligere år og semester for dette emnet