vår 2022
TYS-1002 Elementær tysk syntaks I - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember (for emner som tilbys i vårsemesteret).

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet inngår i årsstudium i tysk og i lektorutdanning trinn 8-13 (for studenter med tysk som fag 1 eller fag 2). Forkunnskaper tilsvarende TYS-0100 Innføringskurs i tysk (10 studiepoeng) eller tysk I eller II (tidligere B- og C-språk) fra videregående anbefales. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner lavere grad (ikke realfag). Du trenger ikke oppgi hvilket emne du søker opptak til.

Anbefalte forkunnskaper: Det anbefales at studentene har forkunnskaper tilsvarende TYS-0100 Innføringskurs i tysk (10 studiepoeng) eller tysk I eller II (tidligere B- og C-språk) fra videregående, spesielt dersom det er lenge siden studenten har hatt tysk.


Innhold

Emnet gir grunnleggende opplæring i syntaktisk analyse og setningssyntaks med hovedvekt på kasussyntaks. Studentene lærer seg å analysere enklere tyske setninger med tanke på form og funksjon av de enkelte setningsleddene. Dessuten lærer de seg de mest grunnleggende fagtermini slik at de forstår bruken av disse, og selv kan bruke dem både med tanke på eget språkbruk og med tanke på videreformidling i undervisningskontekster.

Anbefalte forkunnskaper

TYS-0100 Innføringskurs i tysk

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte: 

Kunnskap

Studentene har:

  • tilegnet seg gode kunnskaper om og forståelse av tyske setninger og deres oppbygning samt god oversikt over kasusbruken på tysk.

Ferdigheter

Studentene kan:

  • gjennomskue strukturen i tyske setninger og selv å produsere korrekte setningsstrukturer.
  • veilede og korrigere andres produksjon av tyskspråklige setningskonstruksjoner.


Undervisnings- og eksamensspråk

Tysk.

Undervisning

Undervisningen foregår i form av forelesninger, seminarer og øvelser. Tilsammen tilsvarer dette ca. 65 t undervisning, dvs. 4 t ukentlig. Det gis i tillegg et felles øvelseskurs for TYS-1001 og TYS-1002. Det anbefales på det sterkeste å delta jevnlig på dette kurset.

Undervisningen er lagt opp slik at den krever forarbeid, aktiv deltakelse og etterarbeid.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Information to incoming exchange students

This course is open for inbound exchange students.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: INBOUND STUDENT MOBILITY: COURSE COORDINATORS AT THE FACULTIES | UiT


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen fastsatt frist før studenten kan fremstille seg til eksamen:

  • tre hjemmeoppgaver med frist på ca. 7-10 dager. Oppgavene evalueres med godkjent/ ikke godkjent. Alle tre oppgavene må være godkjente for å få anledning til å fremstille seg til eksamen.

Vurderingsform:

  • en 4-timers skriftlig skoleeksamen.

Eksamen vurderes med bokstavkarakterer (A-F), hvor F er "ikke bestått". Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt prøve i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding (via Studentweben) til kontinuasjonseksamen/utsatt prøve er 15. august (for emner med ordinær eksamen i vårsemesteret). Ny eksamensdato kunngjøres i Studentweben i begynnelsen av september måned (for emner med ordinær eksamen i vårsemesteret).


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: TYS-1002
  • Tidligere år og semester for dette emnet