vår 2022
ODO-2504 Samfunnsodontologi - 10 stp

Emnetype

Emnet er teoretisk.

Opptakskrav

Emnet er forbeholdt studenter på Master i odontologi, og kan ikke tas som enkeltemne.

Studenter må ha bestått ODO-2503, ODO-2513 og ODO-2514 for å starte på emnet.


Obligatorisk forkunnskapskrav

ODO-2503 Oral økologi, ODO-2513 Propedevtikk, ODO-2514 Dentale biomaterialer

Innhold

Emnet har delemnene:

 • Oral epidemiologi
 • Folkehelse
 • Forebyggende og helsefremmende tiltak:
 • Tannhelsetjenesten
 • Helsetjenestens administrasjon; lover, forfatninger, trygd etc.
 • Planlegging og evaluering


Hva lærer du

KUNNSKAPER:

 • kan beskrive sosiale og miljømessige faktorers samt visse sykdommers betydning for oral helse
 • kan anvende de vanligste tannsykdomsforebyggende metodene på populasjons- og individnivå
 • kan beskrive viktige satsingsområder og målsetting for forebyggende og helsefremmende tiltak innen oral helse i Norge
 • kan redegjøre for hvordan den allmenne helsetjenesten og tannhelsetjenesten er organisert i Norge og spesielle forhold i forhold til andre land
 • kan redegjøre for de ulike personellkategorienes rolle
 • kan redegjøre for pasienters rettigheter
 • kan oppdatere sin kunnskap om funksjonshemmede pasienter og pasienter med behandlingsfrykt
 • kan forklare betydningen av å evaluere en virksomhet/ aktivitet, av å arbeide med kostnadseffektive og evidensbaserte metoder
 • kan forklare betydningen av å planlegge omsorg innen helse på populasjonsnivå.

FERDIGHETER:

 • kan anvende de vanligst brukte registreringsmetoder for dokumentasjon av oral helse og evaluering av oral helsedata
 • kan reflektere over årsaker til forskjell i tannhelse mellom ulike befolkningsgrupper og innsikt i pågående endringer
 • kan reflektere over forskjellen mellom befolkningsrettede og individuelle tiltak
 • kan reflektere over tiltak for å imøtekomme behov basert på en kritisk, analytisk holdning til kunnskap og tilgjengelige ressurser samt kunne evaluere resultater av slik virksomhet
 • kan finne lover og regler som regulerer tannlegeyrket og tannhelsearbeid
 • kan finne og henvise til informasjon om trygdesystemet i Norge og tannhelsetjenestens plass
 • kan vise empatisk holdning i utøvelse av yrket
 • kjenner til forsking og utviklingsarbeidet innen praksisadministrasjon og å være selvstendig næringsdrivende

GENERELL KOMPETANSE:

 • kan formidle sentralt fagstoff om forskjellene mellom et individ- og et samfunns-relatert perspektiv på oral helse, inkludert diagnostikk og behandling
 • kan redegjøre for befolkningens orale sykdomspanorama og årsaker til forskjeller mellom grupper
 • kan redegjøre for relevant kunnskap i fag som psykologi, sosiologi og kommunikasjon
 • kan utveksle synspunkter og erfaringen med andre med bakgrunn innenfor fagområdet om enkle atferds-faglige prinsipper i pasientbehandling
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å diskutere integrasjon av individuell klinisk ekspertise, den best tilgjengelige ekspertise utenfor klinikken fra systematisk forskning og pasientene behandlingsønske (evidensbasert praksis)


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er skandinavisk/engelsk. Eksamen og arbeidskrav kan leveres på norsk, skandinavisk eller engelsk.

Undervisning

Forelesninger, seminarer og tilrettelagt selvstudium

Eksamen

Det er arbeidskrav i form av obligatoriske seminarer og oppgaver. Det er et krav om minimum 80 % studiedeltakelse på obligatoriske aktiviteter for å få fremme seg til eksamen.

Hjemmeeksamen på 4 timer avholdes på slutten av 6. semester. Eksamen vurderes etter karakterskala A-F, der F er ikke bestått.

Ved vurdering til ikke bestått, eller i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeerklæring til ordinær eksamen, gis det adgang til kontinuasjons-/utsatt eksamen.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: ODO-2504
 • Tidligere år og semester for dette emnet