høst 2021
ODO-6401 Oral kirurgi og oral medisin l - 30 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt spesialistkandidater med studierett på spesialistutdanningene i oral kirurgi og oral medisin

Innhold

Emnet skal gi innføring i spesialistutdanningen i oral kirurgi og oral medisin og gi detaljerte kunnskaper om normale forhold kontra patologiske tilstander. Kommunikasjon med pasienter vil bli vektlagt. Pedagogisk basiskompetanse for helsevitenskapelige utdanninger og helsetjenestene. Man starter med forberedelse av spesialistoppgaven.

Spesialistoppgaven
Før avsluttet utdanning må spesialistkandidaten ha levert et skriftlig arbeid som er basert på egen forskning og som er publisert eller er på et slikt nivå at det kan publiseres i et norsk eller et internasjonalt fagtidsskrift. Unntaksvis kan det godtas en publisert eller publiserbar artikkel basert på litteraturstudier. På samme måte kan et spesielt verdifullt og godt dokumentert pedagogisk arbeid godtas. Det kan også være et verdifullt arbeid som tar utgangspunkt i kvalitetssikring av oral kirurgisk og oral medisinsk diagnostikk og behandling


Hva lærer du

Hva lærer du :

KUNNSKAPER

 • kan hode og halsens anatomi
 • kan basal oral biologi, herunder saliva, tenner og tannbærende strukturer, tyggeapparatet og nærliggende strukturer, anatomi, fysiologi og patologi og kraniofacial utviklingsbiologi
 • kan normalanatomi og skille dette fra patologiske tilstander
 • kan dokumentere kliniske funn med fotografier
 • kan normal fysiologi og normale fysiologiske prosesser
 • kan farmakologi, inkludert medikamentbivirkninger som kan ha konsekvenser for sykdommer i munnhulen og medikamenter som kan påvirke de medikamenter vi bruker i vår behandling
 • kan normal tilheling etter kirurgisk behandling og skader
 • kan grunnleggende kirurgiske teknikker
 • kan vurdere kritisk faglitteratur
 • kan redegjøre for kjemisk sammensetning og kliniske egenskaper til oral implantater.

FERDIGHETER

 • kan vurdere pasienters generelle helse
 • kan identifisere indikasjoner og kontraindikasjoner for kirurgisk behandling
 • kan kommunisere med pasienter, pårørende og annet helsepersonell
 • kan stille diagnoser og foreslå behandling for de vanligste oralkirurgiske sykdommer
 • kan utføre oralkirurgiske inngrep under veiledning som fjerning av røtter og enklere visdomstenner
 • kan indikasjoner og kontraindikasjoner for orale implantater
 • kan behandle oral infeksjoner
 • kan foreskrive medikamenter til behandling av infeksjoner og smerte
 • kan behandle postoperative komplikasjoner
 • kan henvise for radiologiske og histopatologiske undersøkelser
 • kan kritisk vurdere faglitteratur

GENERELL KOMPETANSE

 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med annet helsepersonell om oralkirurgiske problemstillinger
 • har etisk akseptable holdninger til pasientbehandling, til medarbeidere og til hjelpepersonell
 • kan kritisk vurdere behandlingstiltak og gjøre prognosebedømminger i henhold til oppnådd kunnskapsnivå
 • kan formidle sentralt fagstoff om oralkirurgiske rutiner til annet helsepersonell inkludert mastergradsstudenter i helsefag.
 • kan gi klinisk veiledning til studenter 


Undervisnings- og eksamensspråk

Bokmål

Undervisning

Forelesninger, seminarer og veiledet klinisk oral kirurgisk undersøkelse og behandling på IKO, UiT og UNN.

Kurset HEL-6331 Veiledningskompetanse for helsevitenskapelige utdanninger og helsetjenestene. Særskilt emnebeskrivelse for dette kurset, se UiT.


Eksamen

Det er arbeidskrav for emnet i form av obligatoriske kliniske kurs, seminarer og forelesninger. Det er krav om  80 % deltakelse på disse.

Det er krav om 90 % deltagelse ved veiledet oralkirurgisk klinikk. Det blir avholdt en muntlig og en skriftlig eksamen etter 8. semester. Innlevering av spesialistarbeid, detaljert oversikt over pasientbehandling nærmere beskrevet i studieplanen skal innleveres og godkjennes før en muntlig og skriftlig eksamen blir avholdt i slutten av 10 semester.

Presentasjon muntlig og skriftlig av 3 behandlede kasus.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: ODO-6401
 • Tidligere år og semester for dette emnet